Opis przypadku

Pacjent z wieloletnią powikłaną cukrzycą typu 1

Lek. Ewa Korościk1
Lek. Marta Kubasik2
Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj3

1Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu I Klinika i Katedra Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM I Klinika i Katedra Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: Lek. Ewa Korościk, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, I Klinika i Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, e-mail: ewakoroscik@hotmail.com

Przedstawiamy przypadek chorego z wieloletnią cukrzycą typu 1 i licznymi powikłaniami, w tym kardiologicznymi. Obecnie nowoczesne leczenie wydłuża chorym życie i nawet zaawansowane powikłania nie stanowią przeciwwskazań do leczenia inwazyjnego kardiologicznego.

Pacjent, lat 68, z wieloletnią cukrzycą typu 1 zgłosił się do izby przyjęć z powodu złego samopoczucia, podawał zwiększoną męczliwość (zmęczenie podczas niewielkich wysiłków).

W wywiadzie liczne obciążenia: niewydolność nerek w stadium IV (stan po wytworzeniu przetoki Bresci na prawym przedramieniu – przygotowanie do dializ), stan po amputacji lewego podudzia z powodu stopy cukrzycowej, owrzodzenie kończyny dolnej prawej, stan po udarze niedokrwiennym mózgu (około roku temu) z ustępującym niedowładem połowiczym prawostronnym, dysfazją mieszaną oraz niedowidzeniem połowiczym jednoimiennym, stan po zawale serca (STEMI) ściany przedniej leczonym pierwotną angioplastyką tętnicy zstępującej przedniej (LAD) z implantacją stentu niepowlekanego (BMS) ok. 7 lat temu, stan po angioplastyce LAD z implantacją stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny (DES) dwukrotnie (ok. 7 i 6 lat temu) oraz prawej tętnicy wieńcowej (ok. 2 lat temu – wówczas w koronarografii miażdżyca w postaci zmian przyściennych w LM, graniczne zwężenie LAD oraz LCx (ryc. 1A).

Zaopatrzono wówczas istotne, 80-proc. zwężenie w prawej tętnicy wieńcowej (RCA), uzyskując optymalny efekt zabiegu – zwężenie rezydualne 0 proc. Ponadto w wywiadzie retinopatia, ślepota oka lewego, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca tętnic kończyn dolnych (stan po angioplastyce tętnic obwodowych prawej kończyny dolnej ok. 1 roku temu), niedokrwistość megaloblastyczna (z niedoboru witaminy B12).

Przy przyjęciu z odchyleń w badaniach laboratoryjnych: podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy (240,5 umol/L, eGFR – 25 ml/min), mocznika, cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL (LDL-C 2,40 mmol/L), nieznacznie podwyższony poziom glikemii oraz OB, niedokrwistość normocytarna (Hgb 6,80 mmol/L, obniżony hematokryt). Pozostałe parametry morfologiczne, wątrobowe, troponina w normie. HbA1c – 7,3 proc. W badaniu ogólnym moczu wykonanym w trakcie hospitalizacji białkomocz. Pacjent przewlekle leczony inhibitorem konwertazy angiotensyny, β-adrenolitykiem, aspiryną, klopidogrelem, statyną, diuretykiem, piracetamem, insuliną (Gensulin N – 8 j. wieczorem, oraz Gensulin R 3x dziennie dawką zależną od aktualnej glikemii) oraz witaminą B12.

Progresja zmian naczyniowych

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nieme niedokrwienie

Cukrzyca typu 1 rozpoznawana jest zwykle w młodym wieku (< 30. r.ż.), spowodowana jest zniszczeniem komórek produkujących insulinę (komórki β wysp [...]

Zasady rozpoznawania choroby niedokrwiennej u chorych z cukrzycą

Mając na uwadze odmienny przebieg kliniczny choroby niedokrwiennej serca u osób chorych na cukrzycę, PTD wskazuje na konieczność wykonania co najmniej [...]

optymalne wyrównanie metaboliczne

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami PTD na rok 2017 jako kryterium optymalnego wyrównania cukrzycy uznano wartość HbA1c ≤ 7 proc., z pewnymi [...]

Główne cele

Kardiologiczne zasady leczenia stabilnej dusznicy bolesnej u chorych na cukrzycę są podobne i obejmują niefarmakologiczne i farmakologiczne postępowanie:

następstwa wieloletniej choroby

Choroba niedokrwienna serca jest nadal główną przyczyną przedwczesnej śmierci u pacjentów z cukrzycą typu 1 w porównaniu z populacją ogólną.[21,22] Wskaźniki [...]

Wnioski

Ze względu na podstępny przebieg choroby i złe rokowanie chorzy na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca powinni być szczególnie starannie monitorowani [...]

Do góry