Rozwiązania telemedyczne do monitorowania i zdalnego prowadzenia pacjentów w starszym wieku

Zdalna opieka medyczna oparta na możliwości wykonywania różnorodnych badań z transmisją ich wyników do całodobowego centrum telemedycznego i prowadzenia konsultacji telemedycznych jako nowoczesna i efektywna metoda nadzoru nad pacjentami z różnymi chorobami internistycznymi Program pilotażowy Miasto Zdrowia: jego wyniki wskazują na przydatność prowadzenia telemonitoringu wśród pacjentów ≥60 r.ż. ze schorzeniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, neurologicznymi i pulmonologicznymi

Geriatria

Rozwiązania telemedyczne do monitorowania i zdalnego prowadzenia pacjentów w starszym wieku

mgr Adam Konka1

mgr Magdalena Śpiewak1

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus1-3

prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa1-3

1Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu
2Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
3Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Adres do korespondencji: Adam Konka, Śląski Park Technologii Medycznych, Kardio-Med Silesia, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

  • Zdalna opieka medyczna oparta na możliwości wykonywania różnorodnych badań z transmisją ich wyników do całodobowego centrum telemedycznego i prowadzenia konsultacji telemedycznych jako nowoczesna i efektywna metoda nadzoru nad pacjentami z różnymi chorobami internistycznymi
  • Program pilotażowy Miasto Zdrowia: jego wyniki wskazują na przydatność prowadzenia telemonitoringu wśród pacjentów ≥60 r.ż. ze schorzeniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, neurologicznymi i pulmonologicznymi

W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce obserwuje się proces spowolnienia rozwoju demograficznego oraz zmian w strukturze wiekowej społeczeństwa. Polskie społeczeństwo starzeje się (w głównej mierze na skutek wydłużania się przeciętnego trwania życia), a jednocześnie poziom dzietności jest niski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w końcu 2018 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 6,7 mln to osoby w wieku ≥65 lat, co stanowiło 17,5% ogółu1. Od 2014 r. populacja osób mających ≥65 lat obejmuje ponad 15% społeczeństwa polskiego i odsetek ten stale wzrasta. Założenia prognozy demograficznej wskazują, że do końca 2050 r. udział osób ≥65 r.ż. zbliży się do około 33%2.