Nowości

Nowości w praktyce

Wpływ otyłości na indukcję porodu

Wyniki prospektywnego badania kohortowego przedstawionego podczas 65th Annual Clinical and Scientific Meeting of the American College of Obstetricians and Gynecologists w San Diego rzuciły nowe światło na problem wpływu otyłości na poród. Badacze z University of Maryland Medical Center w Baltimore wysunęli przypuszczenie, że otyłość przedłuża indukcję porodu, ale uzyskane wyniki wskazują, że tak nie jest.

Do tego badania autorzy włączyli 99 kobiet w ciąży pojedynczej, u których indukowano poród. Postępowanie położnicze pozostawiano do uznania lekarza prowadzącego, a do indukcji porodu wykorzystywano mizoprostol, balon do rozwierania szyjki macicy lub oksytocynę podawaną dożylnie. Głównym ocenianym parametrem był czas od rozpoczęcia indukcji porodu do wystąpienia fazy utajonej porodu, a drugorzędowymi parametrami były czasy do wystąpienia fazy aktywnej porodu oraz urodzenia dziecka. Poród uznawano za przedłużający się, jeżeli do wystąpienia fazy utajonej porodu upłynęły więcej niż 24 godziny, a do wystąpienia fazy aktywnej porodu – więcej niż 36 godzin. Pacjentki analizowano w kategoriach wskaźnika masy ciała (BMI) <30, 30-39,9 oraz ≥40 kg/m2. Z analizy wyłączono 23 przypadki rozwiązania ciąży przez cięcie cesarskie.

Wśród 76 kobiet, u których oceniono poród, mediana BMI wyniosła 36 kg/m2, u 17 kobiet BMI wynosił <30 kg/m2, u 37 kobiet 30-39,9 kg/m2, a u 22 kobiet ≥40 kg/m2. Ani liczba wcześniejszych ciąż, ani wynik w skali Bishopa nie różniły się istotnie w żadnej z grup BMI. Mediana czasu do wystąpienia fazy utajonej porodu, fazy aktywnej porodu oraz urodzenia dziecka również nie różniła się między grupami (czas do fazy utajonej porodu: odpowiednio 10,6, 9,6 i 12,7 godziny, czas do fazy aktywnej porodu: odpowiednio 14,1, 15,0 i 19,2 godziny, czas do urodzenia dziecka: odpowiednio 18,5, 17,8 i 20,6 godziny). Czas do wystąpienia fazy aktywnej porodu wykazywał trend do wydłużania się wraz ze wzrostem BMI (p=0,49).

Autorzy doszli do wniosku, że prospektywnie oceniane krzywe indukowanego porodu nie różniły się istotnie między kobietami o prawidłowej masie ciała, kobietami otyłymi oraz ciężarnymi z ciężką otyłością i indukcja porodu jest pełnoprawnym sposobem postępowania we wszystkich tych grupach.

Źródło: Fitzgerald G. Obesity effect on induction of labor duration. Poster 25R. Presented Tuesday, May 9, 2017 at the 65th Annual Clinical and Scientific Meeting of the American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol. 2017;129(5)suppl: 189S.