Stan przedegzaminacyjny

Dyslipidemia – rozpoznać i okiełznać ważny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

dr n. med.Michał Kowara1,2
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

I Katedra i Klinika Kardiologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

  • Podstawowe zasady rozpoznawania i leczenia dyslipidemii – na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Choroby sercowo-naczyniowe, w większości przypadków związane z powstaniem i progresją blaszek miażdżycowych, stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w skali globalnej. Według kliniczno-kontrolnego badania INTERHEART opartego na danych z 52 krajów reprezentujących wszystkie regiony kuli ziemskiej dyslipidemia (wyrażona jako stosunek apolipoproteiny apoB do apolipoproteiny apoA1) była obok palenia tytoniu głównym czynnikiem ryzyka zawału serca, a współczynnik ryzyka jego wystąpienia u osób z wartością apoB/apoA1 w najwyższym kwintylu w porównaniu z osobami, u których ta wartość znajdowała się w najniższym kwintylu, w analizie wieloczynnikowej wyniósł 3,871. Z tego powodu w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego związanych z progresją blaszki miażdżycowej duży nacisk kładzie się na przywracanie prawidłowej gospodarki lipidowej, a nawet na ponadfizjologiczne redukowanie stężenia lipoprotein proaterogennych. Wartościową pomocą w realizacji tego zadania są wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology) z 2019 r., które stanowią podstawę niniejszego opracowania2. Generalna zasada postępowania u chorych z dyslipidemią została zilustrowana na rycinie 1.

Ryzyko związane z dyslipidemią w kontekście podstaw lipidologii

Lipidogram to zbiorcze określenie, na które składa się stężenie cholesterolu całkowitego (TC – total cholesterol), cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (LDL-C – low-density lipoprotein cholesterol), cholesterolu frakcji lipoprotein o dużej gęstości (HDL-C – high-density lipoprotein cholesterol) oraz triglicerydów (TG – triglycerides). W patogenezie blaszki miażdżycowej istotną rolę odgrywają lipoproteiny frakcji LDL, które przechodzą przez barierę śródbłonka naczyń tętniczych, a następnie, po przekształceniu do formy utlenionej (oxLDL) łączą się z receptorami na makrofagach (CD36 lub TLR4/TLR6) i aktywują szlaki komórkowe prowadzące do lokalnej reakcji zapalnej w obrębie ściany naczynia. Taka reakcja zapalna w kolejnych etapach doprowadza do powstania, rozwoju, a ostatecznie – rozerwania blaszki miażdżycowej, co klinicznie manifestuje się jako ostry zespół wieńcowy3. Cząstki LDL są zbudowane – oprócz cholesterolu, jego estrów i fosfolipidów – z apolipoprotein, spośród których szczególne znaczenie ma apoB. Stężenia LDL-C, apoB oraz lipoprotein nie-HDL są ze sobą silnie skorelowane4. W praktyce klinicznej to poziom LDL-C uznaje się za parametr odzwierciedlający ryzyko sercowo-naczyniowe – stężenia tej właśnie frakcji stanowią punkty docelowe terapii dyslipidemii.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ryzyko związane z dyslipidemią w kontekście podstaw lipidologii

Lipidogram to zbiorcze określenie, na które składa się stężenie cholesterolu całkowitego (TC – total cholesterol), cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości [...]

Stratyfikacja ryzyka

Podstawowym elementem postępowania w dyslipidemiach jest przyporządkowanie pacjenta do określonej grupy ryzyka – małego, umiarkowanego, dużego lub bardzo dużego. W przypadku [...]

Leczenie dyslipidemii

Przed rozpoczęciem leczenia dyslipidemii należy określić cele terapeutyczne – w praktyce są to docelowe wartości LDL-C, do których należy dążyć (tab. [...]

Podsumowanie

W przedstawionym opracowaniu opisano podstawowe zalecenia dotyczące postępowania u chorych z dyslipidemią, oparte na wytycznych ESC z 2019 r., wg schematu [...]

Do góry