Zespół Eisenmengera jako choroba ogólnoustrojowa

dr hab. n. med. Ewa Kowalik
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Ewa Kowalik

Klinika Wad Wrodzonych Serca

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego

– Państwowy Instytut Badawczy

ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa

e-mail: ewa.kowalik@gmail.com

  • Patogeneza zespołu Eisenmengera
  • Aktualne metody leczenia i rokowanie pacjentów
  • Wskazówki postępowania w szczególnych sytuacjach klinicznych


Zespół Eisenmengera (ES – Eisenmenger syndrome) jest formą tętniczego nadciśnienia płucnego wtórnego do wrodzonych wad serca1. Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska Victora Eisenmengera, osobistego lekarza księcia Franciszka Józefa. W 1897 r. opisał on przypadek 32-letniego pacjenta z sinicą i niską tolerancją wysiłku, zmarłego na skutek krwioplucia, u którego w badaniu autopsyjnym stwierdzono duży okołobłoniasty ubytek przegrody międzykomorowej2. Określenia „zespół Eisenmengera” użył po raz pierwszy – pół wieku później – Paul Wood3.

Rozwój zespołu Eisenmengera

Za rozwój ES odpowiadają najczęściej: nieskorygowany nierestrykcyjny ubytek przegrody międzykomorowej, kanał przedsionkowo-komorowy i drożny przewód tętniczy (w sumie ponad 70% przypadków). ES może także wystąpić w przebiegu nieskorygowanego ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, wspólnego pnia tętniczego, okienka aortalno-płucnego, serca jednokomorowego, przełożenia naczyń z dużym ubytkiem przegrody międzykomorowej czy wykonanych chirurgicznie zespoleń systemowo-płucnych. Ryzyko rozwoju ES zależy od lokalizacji ubytku – jest mniejsze w przypadku ubytków położonych nad zastawką trójdzielną. Nieleczony duży przeciek lewo-prawy na poziomie przegród serca i/lub pni tętniczych prowadzi początkowo do wzrostu objętości przepływu płucnego, wzrostu ciśnienia w łożysku płucnym, powoduje dysfunkcję śródbłonka oraz przebudowę naczyń krążenia płucnego z rozwojem mięśniówki w błonie środkowej drobnych naczyń i tworzeniem zmian splotowatych. W konsekwencji dochodzi do rozwoju tętniczego nadciśnienia płucnego, a przeciek lewo-prawy ulega odwróceniu (lub jest dwukierunkowy) (ryc. 1). Przeciek prawo-lewy powoduje zmniejszenie utlenowania krwi tętniczej i niedobór tlenu w tkankach, czego wyrazem jest sinica centralna (fioletowoniebieskie zabarwienie skóry, błon śluzowych oraz paznokci na skutek zwiększonej zawartości odtlenowanej hemoglobiny we krwi włośniczkowej – powyżej 5 g/dl). Na ES składają się zatem 3 czynniki:

  • połączenie między krążeniem systemowym i płucnym (wewnątrz- lub zewnątrzsercowe)
  • choroba naczyń płucnych (tętnicze nadciśnienie płucne)
  • desaturacja krwi tętniczej i jej następstwa.

Obecnie, dzięki postępowi w zakresie kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, częstość występowania ES wśród chorych z wrodzonymi wadami serca w krajach wysoko rozwiniętych zmniejszyła się dwukrotnie na przestrzeni 50 lat – z 8% w latach 50. XX w. do 4% pół wieku później4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Powikłania zespołu Eisenmengera i ich leczenie

Przewlekła hipoksemia u chorych z ES prowadzi do odległych wielonarządowych powikłań. Chorzy skarżą się na męczliwość, duszność, mogą występować omdlenia. Ich [...]

Rokowanie

Rokowanie chorych z ES jest lepsze w porównaniu z osobami z tętniczym nadciśnieniem płucnym o innej etiologii. Dodatkowo obserwujemy poprawę przeżycia [...]

Postępowanie u chorych z zespołem Eisenmengera

Wszyscy pacjenci z ES wymagają stałej kontroli w ośrodkach wysokospecjalistycznych zajmujących się chorymi z wrodzonymi wadami serca13. Częstość planowych wizyt determinuje [...]

Sytuacje szczególne i dodatkowe zagadnienia kliniczne

Wszystkie kobiety z ES w wieku rozrodczym powinny zostać objęte poradnictwem prekoncepcyjnym. Fizjologiczny spadek systemowego oporu naczyniowego powoduje u ciężarnych z [...]

Podsumowanie

Opieka nad pacjentem z ES stanowi jedno z największych wyzwań dla specjalistów zajmujących się chorymi z wrodzonymi wadami serca. Właściwe postępowanie [...]

Do góry