Podatki

Unikaj błędów w PIT

Edyta Szewerniak-Milewska

1. Stosuj aktualne druki PIT (co roku się zmieniają).

2. Nie myl zaliczek na podatek wpłaconych w ciągu roku z zaliczkami należnymi za dany rok podatkowy.

3. We wspólnym zeznaniu dbaj o raz wybraną kolejność podawania informacji na temat małżonków. W części B1 formularza wpisywany jest podatnik, a w części B2 jego małżonek. Taką samą kolejność zachowaj przy wypełnianiu danych dotyczących uzyskanych przychodów i dochodów.

4. Wpisz aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania; zeznanie złóż w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

5. Zaznacz cel złożenia formularza (złożenie zeznania lub korekta).

6. Właściwie zaokrąglaj kwoty – podstawy obliczenia podatku i samego podatku należnego (kwoty wynoszące mniej niż 50 gr należy pominąć, a 50 i więcej groszy podwyższyć do pełnych złotych).

7. Zaznacz wybrany sposób opodatkowania – to ważne przy opodatkowaniu wspólnym małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

8. Sprawdź, czy sumy odliczeń nie przewyższają obliczonego podatku lub dochodu.

9. Straty z lat ubiegłych odliczaj tylko od dochodu z tego samego źródła, z którego powstały, i pamiętaj, że wysokość tego odliczenia nie może przekroczyć w danym roku 50 proc. poniesionej straty.

10. Nie rozliczaj się wspólnie z małżonkiem, jeśli jedno z was prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym.

11. Pamiętaj o uwzględnieniu dochodów uzyskanych za granicą.

12. Przekazując 1 proc. swojego podatku, zaokrąglij kwotę do 10 gr. Pamiętaj, że składając zeznanie po terminie, tracisz możliwość dysponowania tą częścią podatku.

13. Jeśli wysyłasz PIT elektronicznie, pamiętaj o pobraniu UPO (urzędowego potwierdzenia odbioru), które jest dowodem złożenia zeznania podatkowego.

14. Dołącz do zeznania konieczne załączniki (PIT/D, PIT/O, PIT/B, PIT/UZ).

15. Podpisz zeznanie.

Do góry