Podatki

Kiedy fiskus wejdzie na konto

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarz prowadzący własną działalność gospodarczą nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań podatkowych. Co się wtedy dzieje?

Urząd skarbowy wszczyna postępowanie egzekucyjne, a jeśli nie przyniesie ono rezultatu – zajmuje rachunek bankowy podatnika. Z tymi czynnościami związane są określone koszty.

Fiskus, dochodząc w trybie egzekucyjnym spłaty zaległości podatkowej, może zająć rachunek bankowy (lub rachunki) podatnika do wysokości ściąganej wierzytelności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie oraz kosztami egzekucyjnymi.

Blokada konta lub kont następuje na podstawie zawiadomienia przesłanego przez urząd skarbowy do banku. Z chwilą doręczenia bankowi tego zawiadomienia bank niezwłocznie musi przekazać zajętą kwotę urzędowi skarbowemu albo zawiadomić go, dlaczego jest to niemożliwe.

Postępowanie egzekucyjne wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Musi on bowiem, co do zasady, pokryć koszty egzekucyjne.

Koszty egzekucyjne to: opłata manipulacyjna, opłaty za dokonane czynności egzekucyjne, wydatki poniesione przez urząd skarbowy.

UWAGA! Zajęcie konta obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili doręczenia bankowi zawiadomienia, a zostały wpłacone później. Istotne jest także to, że zajęcie może także dotyczyć konta prowadzonego dla kilku osób fizycznych, którego lekarz jest współposiadaczem.

Opłata manipulacyjna przysługuje urzędowi skarbowemu z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Wynosi ona 1 proc. kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, ale nie mniej niż 1,40 zł. Lekarz musi pokryć też opłatę za zajęcie rachunku bankowego. Jest to koszt stanowiący równowartość 5 proc. ściąganej należności, z tym że nie mniej niż 4,20 zł. Poza tym lekarz powinien się liczyć z obciążeniem wydatkami faktycznie poniesionymi przez urząd skarbowy. Zajęcie rachunku bankowego to zazwyczaj koszty doręczenia korespondencji bankowi oraz podatnikowi.

Chociaż bank ma zakaz wypłacania bez zgody naczelnika urzędu skarbowego pieniędzy z zajętego rachunku do wysokości zajętej wierzytelności, to od tej reguły są wyjątki. Zakaz ten nie dotyczy wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę (wraz z należnym podatkiem i składkami) oraz na alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania.

Przepisy w określonych okolicznościach przewidują możliwość umorzenia (w części lub w całości) kosztów egzekucyjnych, np. gdy zobowiązany do tego lekarz wykaże, że nie jest w stanie ich ponieść bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej, lub też rozłożenia ich na raty. ■

Do góry