Podatki

Szkolenia w izbie to przychód

Edyta Szewerniak-Milewska

Naczelna Rada Lekarska wciąż próbuje przekonać Ministerstwo Finansów, że szkolenia zawodowe organizowane przez samorząd lekarski dla jego członków powinny być zwolnione z PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na razie bezskutecznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolniona od podatku jest tylko wartość świadczeń przyznanych pracownikowi – z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – przez pracodawcę. Nie dotyczy to zatem świadczeń przyznanych przez samorządy zawodowe, w tym samorząd zawodowy lekarzy.

Zdaniem resortu finansów do tego konieczna byłaby zmiana obowiązujących ustaw, np. zapisanie w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, że samorząd przekazuje pracodawcom środki, a ci finansują z tego szkolenia dla lekarzy. Inną możliwością byłoby wpisanie do ustawy o izbach lekarskich, że koszty nieodpłatnych szkoleń lub ich refundacja pokrywane są ze składek członkowskich do wysokości składek opłaconych przez lekarza. Poza tym wprowadzenie zwolnień podatkowych dla takich szkoleń łamałoby zasadę równości wobec prawa i konieczność przyznania takiego zwolnienia także innym grupom zawodowym, np. pielęgniarkom czy prawnikom.

Co stanowi przychód?

Przychód podlegający opodatkowaniu stanowią tylko te nieodpłatne świadczenia, z których podatnik skorzystał dobrowolnie, które przyniosły mu wymierną korzyść lub pozwoliły na zaoszczędzenie wydatków. Poza tym za nieodpłatne świadczenia można uznać tylko te, w odniesieniu do których można określić ich indywidualną wartość.

Maciej Hamankiewicz jednak nie rezygnuje i chce, by Ministerstwo Finansów ponownie rozpatrzyło tę sprawę. Zwraca uwagę, że lekarze są ustawowo zobowiązani do doskonalenia zawodowego, a samorząd lekarski powinien im takie doskonalenie zapewniać. Poza tym na skutek zmian w strukturze zatrudnienia pracowników medycznych w Polsce bardzo duża część lekarzy nie wykonuje zawodu w ramach stosunku pracy, więc przekazywanie pracodawcom środków finansowych na ich doskonalenie zawodowe nie zapewniłoby wszystkim członkom samorządu równego dostępu do nich.

Przypomnijmy, że w latach 2013-2014 uczestniczenie w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje non profit lub organy samorządu zawodowego lekarzy oraz pielęgniarek i położnych zostało zwolnione z opodatkowania rozporządzeniem ministra finansów w tej sprawie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 553). Obecnie to rozporządzenie już nie obowiązuje, ale daje samorządowi lekarskiemu nadzieję na możliwość zastosowania podobnych przepisów wobec innych organizowanych przez ten organ szkoleń.

Do góry