Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

Książeczka zdrowia dziecka coraz bliżej

Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia jednolity wzór m.in. książeczki zdrowia dziecka oraz kart przebiegu ciąży i obserwacji porodu. Tak wynika z przyjętej przez sejmową Komisję Zdrowia nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w której dodano zapisy dotyczące wprowadzenia obowiązkowej książeczki zdrowia dziecka. O to, by była ona dokumentem urzędowym wchodzącym w zbiór dokumentacji medycznej, od kilku lat czyni starania Rzecznik Praw Dziecka. Jego zdaniem książeczka może znacząco pomóc monitorować losy dziecka m.in. pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej.

Białe plamy w onkologii

W Polsce wciąż są obszary, na terenie których mieszkańcy nie mają dostępu do niektórych leczniczych świadczeń onkologicznych, a w największym stopniu dotyczy to radioterapii, chemioterapii oraz innowacyjnych terapii lekowych. To jeden z wniosków z raportu „Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje, maj 2015”, który został przygotowany przez Fundację Instytut Ochrony Zdrowia na zlecenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Rekomendowanym w raporcie postępowaniem jest opracowanie planu rozwoju radioterapii w oparciu o doświadczenia prezentowane w europejskim projekcie planowania potrzeb zdrowotnych oraz zasobów sprzętowych i kadrowych radioterapii (HERO).

Młodzi lekarze opuszczają Polskę

Zaledwie 40 proc. młodych lekarzy zamierza zostać w kraju – wynika z ankiety przeprowadzonej przez gdańską Komisję Młodych Lekarzy wśród studentów medycyny, lekarzy stażystów i rezydentów. 17 proc. jeszcze się nie zdecydowało, a wyjazd za granicę deklaruje 43 proc. Powodem nie są już tylko finanse – 82,3 proc. jako powód wyjazdu wskazało lepsze warunki pracy. Lepsze to znaczy bez biurokracji, braku czasu dla chorego, problemów finansowych. Wyższe wynagrodzenie było ważne dla 75,5 proc., możliwości rozwoju i dokształcania się – dla 58,3 proc., a szansa na zrobienie specjalizacji – dla 39,3 proc.

Kontrakty a związki zawodowe

Lekarze na kontraktach mogą należeć do związków zawodowych. Potwierdza to decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne. Wyrok ten oznacza, że zatrudnieni na tzw. umowach śmieciowych, w tym na kontraktach, mogą należeć do związków zawodowych. Po ogłoszeniu wyroku resort pracy i polityki społecznej zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, dostosowujący przepisy do decyzji TK zostanie złożony przez rząd jako jeden z pierwszych zaraz po powołaniu Rady Dialogu Społecznego.

Studenci „znikają” z eWUŚ

Wciąż aktualny pozostaje problem z weryfikacją ubezpieczenia studentów – potwierdzonego uprawnienia do świadczeń może nie mieć nawet 600 tys. osób w wieku 18-26 lat. Wbrew zapowiedziom resortu, że studentów do ubezpieczenia będą zgłaszać uczelnie, nadal są z tym problemy. Dotyczą one np. studentów podejmujących legalną pracę sezonową. Są wówczas zgłoszeni do ubezpieczenia przez pracodawcę. Z chwilą, gdy skończy im się umowa, automatycznie są usuwani z eWUŚ. Muszą być ponownie zgłoszeni przez rodziców, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego obowiązku.

Samorząd ma swój program

„Samorząd lekarski wielokrotnie określał oczekiwania środowiska lekarskiego wobec systemu ochrony zdrowia w Polsce” – przypomniał prezes NRL w liście do lekarzy i lekarzy dentystów. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował ten list z uwagi na pojawiające się w mediach doniesienia o przygotowywaniu przez partie polityczne, ruchy społeczne czy organizacje pozarządowe projektów reform ochrony zdrowia w Polsce, w które angażują się również lekarze. Prezes NRL zaapelował do nich, aby w swojej działalności politycznej, społecznej lub eksperckiej zabiegali o jak najszerszą realizację postulatów samorządu lekarskiego odnoszących się do systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Pierwsza pomoc od małego

Wprowadzanie zagadnień pierwszej pomocy, połączonych z nabyciem praktycznych umiejętności, jest potrzebne u dzieci we wczesnym wieku szkolnym. To opinia Rzecznika Praw Dziecka, który domaga się zmian w programie edukacji szkolnej. RPD proponuje naukę udzielania pierwszej pomocy już w klasach I-III. Ponadto RPD uważa, że należy rozszerzyć zakres przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, obowiązującego obecnie w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, m.in. o umiejętność korzystania z defibrylatorów.

Nadwykonania to nie problem dla MZ

Problem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych ponad wynikające z umowy limity nie zostanie uregulowany – poinformowało Ministerstwo Zdrowia Związek Powiatów Polskich, który interweniował w tej sprawie. Resort zdrowia uznał, że wymagałoby to znaczącej przebudowy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Gdyby zmiany zostały wprowadzone, niezbędne byłoby także wprowadzenie rezerw na przyszłe zobowiązania wynikające z roszczeń świadczeniobiorców z tytułu świadczeń pozaumownych, co prowadziłoby do ograniczania środków przeznaczonych do kontraktowania świadczeń. ZPP neguje ocenę resortu.

Dyżury rezydentów

Zarząd Krajowy OZZL wystąpił do ministra zdrowia o wprowadzenie zakazu podpisywania z rezydentami umów cywilnoprawnych na pełnienie dyżurów. Związek proponuje zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która wprowadzi jednoznaczny przepis, że dyżury medyczne lekarzy rezydentów w ramach szkolenia specjalizacyjnego muszą był pełnione na podstawie umowy o pracę podpisanej z tym pracodawcą, z którym podpisana jest umowa rezydentury. Wniosek wynika z licznych nieprawidłowości, związanych z pełnieniem przez rezydentów dyżurów medycznych.

Pakiet onkologiczny poprawiany

Nową kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie mógł wydawać lekarz udzielający świadczeń z zakresu programów profilaktycznych. To jedna ze zmian w tzw. pakiecie onkologicznym zaproponowana przez resort. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji zmiany pakietu zawarte w trzech projektach rozporządzeń. Są to projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Do góry