Nowości

Kardiologia: Nadciśnienie tętnicze a flora jelitowa

Dr n. med. Agnieszka Olszanecka

Nadciśnienie tętnicze wykazuje związek z dysbiozą przewodu pokarmowego, a przywracanie fizjologicznej równowagi flory jelitowej może w przyszłości stać się jednym z elementów leczenia hipotensyjnego.

Od kilku lat podkreśla się rolę układu odpornościowego w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Flora bakteryjna przewodu pokarmowego ma zasadniczy wpływ na kształtowanie lokalnej, ale także systemowej odpowiedzi immunologicznej.

Coraz więcej dowodów wskazuje na kluczową rolę flory bakteryjnej przewodu pokarmowego w utrzymaniu szeroko pojętej homeostazy organizmu. W patogenezie zaburzeń równowagi flory bakteryjnej istotną rolę odgrywają czynniki genetyczne, środowiskowe i dietetyczne. Podobnie czynniki dziedziczne, środowiskowe i styl życia mają zasadniczy wpływ na regulację ciśnienia tętniczego i rozwój nadciśnienia. Stąd hipoteza o związku zaburzeń flory bakteryjnej przewodu pokarmowego z nadciśnieniem tętniczym.

Autorzy badania analizowali związek jakości jelitowej flory bakteryjnej z nadciśnieniem tętniczym. Przewód pokarmowy dorosłego człowieka jest zasiedlony przez miliony bakterii, należących do czterech głównych szczepów: Firmicutes, Bacteroidetes, Acinetobacteria, Proteobacteria. Zaburzenie utrzymywanego stabilnie stanu równowagi między poszczególnymi mikroorganizmami nazywane jest dysbiozą jelita grubego. Mimo że charakterystyka fizjologicznej flory bakteryjnej jelit jest trudna, przyjęto, że zwiększony stosunek kolonii Firmicutes do Bacteroidetes (F/B) może być wykładnikiem zaburzenia równowagi fizjologicznej flory bakteryjnej.

W badaniu analizowano skład flory bakteryjnej w stolcach szczurów spontanicznie rozwijających nadciśnienie tętnicze (spontaneously hypertensive rats – SHR), charakteryzujących się średnimi wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego na poziomie 148 ± 10 mmHg, oraz szczurów bez nadciśnienia tętniczego (WKY), ze średnim skurczowym ciśnieniem 108 ± 2 mmHg.

U szczurów z nadciśnieniem tętniczym analiza składu flory jelitowej wykazała istotnie wyższy stosunek szczepu Firmicutes do Bacteroidetes, ponadto stwierdzono istotne zubożenie różnorodności flory bakteryjnej, zwłaszcza redukcję populacji bakterii wytwarzających kwas mlekowy i masłowy. Przeanalizowano także skład flory bakteryjnej u ludzi, porównano pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i osoby normotensyjne, potwierdzając obserwacje z badań na zwierzętach, że nadciśnieniu towarzyszy mniejsza liczba i różnorodność flory bakteryjnej jelita grubego.

W następnym etapie badania analizowano wpływ nadciśnienia indukowanego u szczurów ciągłym wlewem angiotensyny II na zmianę flory bakteryjnej oraz wpływ minocykliny należącej do antybiotyków z grupy półsyntetycznych tetracyklin na ciśnienie tętnicze i skład mikroorganizmów jelitowych. Wykazano, że stosowanie minocykliny zapobiega rozwojowi nadciśnienia i wpływa jednocześnie pozytywnie na skład flory jelitowej.

Do góry