Podatki

Organ podatkowy i jego żądania

Edyta Szewerniak-Milewska

Od początku 2016 roku podatnik korygujący deklarację podatkową nie musi dołączać do niej uzasadnienia przyczyn jej złożenia. Nie oznacza to jednak, że organy podatkowe nie mogą tego od niego zażądać.

Jeśli złożona przez podatnika deklaracja podatkowa zawiera błąd, np. w wysokości podstawy opodatkowania, wyliczeniu podatku czy kwocie zwrotu na rachunek bankowy, ma on prawo ją skorygować. Dzięki zmianie przepisów ordynacji podatkowej (art. 81 par. 2) skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej, czyli nowego wariantu rozliczenia, zawierającego prawidłowe dane i wartości. Nie trzeba do niej już dołączać uzasadnienia przyczyn dokonania poprawek, czyli pisma wyjaśniającego, które elementy poprzedniej wersji deklaracji zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego. Obowiązek sporządzenia takiego wyjaśnienia, postrzegany jako zbędna formalność, został zniesiony z początkiem bieżącego roku. Zasada ta odnosi się do wszystkich korekt składanych od początku bieżącego roku – niezależnie od tego, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą.

Zdarza się jednak, że niektóre urzędy skarbowe wciąż żądają złożenia takiego pisemnego uzasadnienia korekty. Ministerstwo Finansów wyjaśniło ostatnio, że jest to praktyka zgodna z prawem i podatnik może być wezwany w ramach czynności sprawdzających do złożenia – także na piśmie – wyjaśnień w związku ze złożoną korektą rozliczenia. Organ podatkowy ma bowiem prawo „wezwać stronę do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym również w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy” – czytamy w wyjaśnieniach resortu.

Do góry