Absolwenci

Lekarz stażysta – więcej uprawnień, ale mętnych

Dr n. med. Bartosz Urbański

przewodniczący KML WIL

Jakie są uprawnienia lekarza stażysty po wprowadzeniu zmian w uzyskiwaniu pełnego prawa wykonywania zawodu?


Jesienią zeszłego roku resort zdrowia zafundował nam nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wraz z nią zostały wprowadzone nowe zapisy, które rozszerzyły uprawnienia lekarzy odbywających staż podyplomowy. Zmianom uległo kilka kwestii, które chciałbym podzielić na dwie części. W tym artykule opowiem o nowych zasadach wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

Do końca 2016 roku lekarze stażyści nie byli uprawnieni do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. Od 1 stycznia 2017 roku są uprawnieni do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji. Należy zastrzec, że opisane powyżej uprawnienie przysługuje lekarzowi stażyście jedynie w zakresie określonym w art. 15 ust. 3b u.z.l., tzn. tylko w zakresie wykonywania zawodu w miejscu odbywania stażu.

Lekarz stażysta może zatem po uzgodnieniu z opiekunem wydawać recepty pacjentom podmiotu leczniczego, w którym odbywa staż podyplomowy, pod warunkiem że jednocześnie przebywa na terenie tego podmiotu. Na tej samej zasadzie jest uprawniony do wydaw...

Do góry