Pytanie prawne

Pytanie prawne

Kontrola NFZ – czy można ją przeprowadzić po zakończeniu umowy i na ile lat wstecz?

Narodowy Fundusz Zdrowia może dokonywać kontroli u świadczeniodawców w zakresie prawidłowego wykonywania zawieranych z nimi umów. Powstają jednak wątpliwości – czy kontrole mogą być przeprowadzane również po zakończeniu obowiązywania umowy?

NFZ przeprowadza kontrole u świadczeniodawców na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 64 ustawy określa zakres przedmiotowy kontroli, wskazując m.in. na organizację sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności, przestrzegania zasad wystawiania recept, prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokładny opis procedury kontrolnej jest określony w zarządzeniu nr 45/2016/DK prezesa NFZ z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie planowania, przygotowywania, przeprowadzania oraz realizacji wyników kontroli przez Fundusz. Zarządzenie to określa m.in. sposób i tryb planowania, przygotowywania oraz przeprowadzania kontroli świadczeniodawców, którzy zawarli z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz osób uprawnionych, w zakresie wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Do góry