Analiza

Czas na felczera?

Dr n. ekon. Greta Kanownik

Ekspert ochrony zdrowia

Liczba felczerów zamiast spadać, w ostatnich latach rośnie, i to mimo że kształcenie w tym zawodzie wygaszono w Polsce w latach 70.

Od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2017 roku wydano 36 decyzji o potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych felczera. Wnioskodawcy uzyskiwali kwalifikacje najczęściej na Ukrainie (19 osób), w Kazachstanie (7), na Białorusi (6), w Rosji (2) oraz po jednej w Azerbejdżanie i Mongolii. To powoduje, że zgodnie z danymi MZ i NIL (felczerzy nie mają swojej) liczba aktywnych zawodowo felczerów zaczęła rosnąć. Na koniec 2015 roku było ich 237, a teraz jest 253 (dodatkowo 656 niewykonujących zawodu). Zjawisko nie jest więc masowe, lecz interesujące, zwłaszcza że w Polsce brakuje personelu medycznego.

Eksperci Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wskazują, że od lat mówi się o tym, iż więcej zadań od lekarzy mogliby przejmować inni pracownicy medyczni, np. pielęgniarki, którym umożliwiono już wypisywanie recept na leki refundowane.

Kto może zostać felczerem (zgodnie z przepisami nowelizowanej ustawy z 1950 roku o zawodzie felczera).

Naczelna Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera osobom, które:

  • ukończyły liceum felczerskie lub szkołę felczerską w Polsce, albo
  • posiadają decyzję oraz dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny na podstawie umów międzynarodowych, albo
  • posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu felczera nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wykazują się dobrym stanem zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu felczera,
  • władają językiem polskim w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu felczera,
  • przedstawią zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa, w którym został wydany dyplom, że posiadają na terenie tego państwa prawo wykonywania zawodu felczera, które nie zostało zawieszone ani którego nie zostali pozbawieni, oraz że nie toczy się przeciwko nim postępowanie w sprawach pozbawienia albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
Do góry