Nowości

Neurologia: Najważniejszy jest układ immunologiczny?

Dr n. med. Piotr Warakomski

             

Wczesne zastosowanie immunoterapii może doprowadzić do ustąpienia twarzowo-ramieniowych dyskinez, co z kolei może zapobiec rozwinięciu się zaburzeń poznawczych u chorych dotkniętych limbicznym zapaleniem mózgu.

Twarzowo-ramieniowe dyskinezy i limbiczne zapalenie mózgu pozostają w ścisłym związku z obecnością przeciwciał (LGI-1). Są to przeciwciała skierowane przeciwko antygenom powierzchniowym przeciwko podjednostkom kanałów potasowych bramkowanych napięciem. Autorzy wieloośrodkowego badania pochodzący z USA, Australii, Korei oraz Niemiec opisali 103 pacjentów, u których wystąpiły dyskinezy twarzowo-ramieniowe oraz obecność przeciwciał LGI-1.

U 99 (96 proc.) badanych stosowano leki przeciwpadaczkowe, głównie levetiracetam, walproiniany, fenytoinę i karbamazepinę. U 98 (95 proc.) pacjentów zastosowano immunoterapię, z czego u 36 jedynie glikokortykosteroidy, u 33 glikokortykosteroidy z dożylnymi immunoglobulinami, a u 12 plazmaferezę oraz glikokortykosteroidy. U 12 pacjentów zastosowano trzy powyższe metody lecznicze.

Badacze opisywali obecność zaburzeń poznawczych oraz oceniali, czy ustanie twarzowo-ramieniowych dyskinez może zapobiec zaburzeniom poznawczym. U 22 pacjentów bez zaburzeń poznawczych stwierdzono prawdłowy obraz mózgu w badaniu MRI, brak zmian w E...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Zaburzenia czynności poznawczych były opisywane w wielu poważnych schorzeniach autoimmunologicznych ośrodkowego układu nerwowego, takich jak stwardnienie rozsiane, ostre rozsiane zapalenie mózgu [...]

Do góry