Pytanie prawne

Pytanie prawne czerwiec

Kiedy pracodawca ma prawo skontrolować zwolnienie lekarskie pracownika – lekarza na etacie? Dyrektor szpitala uważa, że zwolnienie, na które poszło dwóch chirurgów, to forma strajku.

Nie tylko ZUS może kontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami także pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, mogą samodzielnie dokonywać zarówno kontroli formalnej zaświadczenia lekarskiego stanowiącego podstawę zwolnienia od pracy, jak i kontroli prawidłowości wykorzystywania tego zwolnienia przez pracownika. Pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego 20 lub mniej ubezpieczonych, nie są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli we własnym zakresie. W takim przypadku pracodawca powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego organu rentowego o przeprowadzenie kontroli wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Przedmiot kontroli

Zasady przeprowadzania przez pracodawców kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65 poz. 743), dalej jako „Rozporządzenie”. Zgodnie z jego przepisami:

1. kontrola formalna zaświadczenia lekarskiego sprowadza się do ustalenia, czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane oraz czy zostało wydane zgodnie z przepisami określającymi zasady i tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich;

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Miejsce kontroli

Kontrola może zostać przeprowadzona w szczególności w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu oraz w miejscu zatrudnienia pracownika. W zależności od okoliczności [...]

Sposób przeprowadzenia kontroli

Aby dokonywana kontrola była skuteczna, pracodawcy powinni pamiętać o konieczności przeprowadzenia jej w odpowiedni sposób. Po pierwsze, pracodawca powinien wyznaczyć osobę [...]

Konsekwencje pozytywnego wyniku kontroli

Jeśli pracodawca na skutek kontroli ustali, że pracownik wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z przepisami, ma prawo nie wypłacać [...]

Do góry