Reumatologia

„Doktorze, boli mnie kciuk”

Justin A. Crop, DO1Christopher W. Bunt, MD, FAAFP2

1 Nellis Air Force Base, Las Vegas, Nevada, USA

2 University of Nebraska Medical Center, Omaha; Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, Maryland, USA

„Doctor, my thumb hurts”

The Journal of Family Practice 2011:60(6):329-332

Tłum. lek. Paweł Traczewski

Adres do korespondencji: Christopher W. Bunt, MD, Major, USAF, MC, FAAFP, 2501 Capehart Road, Offutt AFB, NE 68113, USA. E-mail: Christopher.Bunt@offutt.af.mil

Jakie powinno być postępowanie w przypadku nieurazowego bólu kciuka o często spotykanej przyczynie? Poniższy przegląd danych opartych na dowodach naukowych ma za zadanie pomóc w podjęciu właściwych decyzji.

Spośród wielu możliwych przyczyn nieurazowego bólu kciuka lekarze podstawowej opieki zdrowotnej najczęściej mają do czynienia z trzema: chorobą de Quervaina, chorobą zwyrodnieniową pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego oraz kciukiem trzaskającym. Są to schorzenia występujące powszechnie, mimo to brak konsensusu w kwestii zasad ich leczenia.

Mając na uwadze ten fakt, przeprowadziliśmy przegląd badań dotyczących terapii schorzeń będących częstymi przyczynami nieurazowego bólu kciuka. Po przeanalizowaniu danych naukowych przygotowaliśmy poniższe podsumowanie w celu ułatwienia lekarzom podejmowania decyzji klinicznych.

Choroba de Quervaina – uszkodzenie na skutek przeciążenia

Choroba de Quervaina (zapalenie pochewki ścięgnistej kciuka) charakteryzuje się stopniowo narastającymi dolegliwościami bólowymi w obrębie pierwszego przedziału troczka prostowników nadgarstka. Ból można wywołać podczas badania przedmiotowego, ustawiając nadgarstek w odchyleniu łokciowym przy ręce zaciśniętej w pięść (test Finkelsteina) (ryc.).

  • Small original 16639
  • Small original 16640

Rycina. Test Finkelsteina stosowany w rozpoznawaniu choroby de Quervaina

Przypuszczalną przyczyną jest degeneracja tkanek na skutek przeciążenia, prowadząca do zgrubienia ścięgien pierwszego przedziału troczka prostowników, a następnie utrudnionego przesuwania się ścięgien w ich kanale włóknisto-kostnym.1

NLPZ w połączeniu ze wstrzyknięciami – bez przewagi nad samymi wstrzyknięciami

W chorobie de Quervaina terapia zachowawcza obejmuje stosowanie miejscowych i doustnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), unieruchomienie za pomocą szyny i wstrzyknięcie glikokortykosteroidu.1 Autorzy znaleźli dwa badania, w których u pacjentów stosowano metody zachowawcze. Pierwsze z nich, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie z kontrolą placebo, wykazało, że lek z grupy NLPZ przyjmowany doustnie w skojarzeniu ze wstrzyknięciem glikokortykosteroidu nie daje statystycznie istotnych korzyści w porównaniu z glikokortykosteroidem w monoterapii (p=0,69).2

Zalecenia praktyczne

• Nie należy leczyć choroby de Quervaina za pomocą glikokortykosteroidu we wstrzyknięciu w skojarzeniu z NLPZ; leczenie skojarzone nie jest skuteczniejsze niż monoterapia glikokortykosteroidem. B

• Artroplastyka resekcyjna pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego jest złotym standardem w chorobie zwyrodnieniowej pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka, ale powinna być stosowana tylko, gdy metody zachowawcze okażą się nieskuteczne. C

• W przypadku trzaskającego kciuka zabieg przezskórnego uwolnienia ścięgien ze zrostów w skojarzeniu ze wstrzyknięciem glikokortykosteroidu przynosi większą redukcję objawów podmiotowych niż samo wstrzyknięcie glikokortykosteroidu. C

Siła zaleceń (SOR – strength of recommendation)

– Zalecenia oparte na danych dobrej jakości.

B – Zalecenia oparte na danych o ograniczonej jakości lub sprzecznych.

C – Zalecenia oparte na wspólnym stanowisku ekspertów, doświadczeniu klinicznym, opiniach, opisach przypadków.

Drugie z badań było zbiorczą analizą ilościową, która pozwoliła stwierdzić, że 83% (n=495) pacjentów nie miało objawów choroby po zastosowaniu samego wstrzyknięcia glikokortykosteroidu.3 Niepowodzenie terapii u pozostałych 17% pacjentów przypisywano złej technice wstrzyknięcia lub odmiennościom anatomicznym pierwszego przedziału prostowników.

W innym ramieniu tego badania wstrzyknięcie glikokortykosteroidu w połączeniu z unieruchomieniem szyną porównywano z samym unieruchomieniem. Pierwszy wariant terapii przyniósł poprawę u 61%, natomiast drugi u 14% pacjentów. Niektórzy pacjenci otrzymywali tylko NLPZ z zaleceniem oszczędzania ręki, jednak takie postępowanie nie dało efektów u żadnego chorego.3

Zabiegi chirurgiczne – wysoki odsetek wyleczeń

Gdy choroba de Quervaina trwa ponad 9 miesięcy, terapia zachowawcza może być mniej skuteczna.4 W takich przypadkach, jak również u pacjentów uzyskujących dzięki postępowaniu zachowawczemu tylko krótkotrwałą poprawę, najlepszą decyzją może okazać się zabieg chirurgiczny.

Zabieg chirurgiczny w przypadku tej choroby to stosunkowo nieskomplikowana procedura polegająca na poluzowaniu pochewek objętych procesem zapalnym ścięgien u podstawy kciuka. Każdorazowo pozwala on na zmniejszenie bólu i obrzęku. Odsetek wyleczeń rozumianych jako ustąpienie objawów bez wystąpienia powikłań wynosi w przypadku tej metody >90%.1 Jeden z badaczy stwierdził pozytywną korelację między dłuższym czasem (>9 mies.) trwania objawów przed zabiegiem a większą satysfakcją pacjenta po operacji (p<0,4).4

Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego: ból, deformacja, pogorszenie funkcji

W badaniu, w którym wzięli udział pacjenci z zapaleniem stawów ręki, częstość występowania choroby zwyrodnieniowej pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego wyniosła 21%.5 Do objawów należą ból i zniekształcenie mogące prowadzić do znaczącego pogorszenia funkcji kciuka. Objawy przedmiotowe mogą obejmować tkliwość palpacyjną i ból oraz zwiększone ocieplenie w okolicy pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego po stronie grzbietowej. Test polegający na osiowym ucisku z wewnętrzną lub zewnętrzną rotacją stawu (grind test) powinien wywołać ból i trzeszczenie.6 Podobnie jak w przypadku choroby zwyrodnieniowej innych stawów zmiany na zdjęciu RTG zajętego pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego nie korelują bezpośrednio z wynikami badania przedmiotowego.

Unieruchomienie za pomocą szyny i fizykoterapia przynoszą znaczącą ulgę

Do zachowawczych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego należą NLPZ, fizykoterapia, usztywnianie za pomocą szyny i wstrzyknięcia glikokortykosteroidu. Zgodnie z zaleceniami American College of Rheumatology lekami I rzutu w terapii bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kolan i bioder są NLPZ lub paracetamol. Żadne wytyczne nie odnoszą się jednak bezpośrednio do choroby zwyrodnieniowej pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego.7 Ponadto nie przeprowadzono dotąd badań nad zastosowaniem NLPZ w terapii tej choroby.

Do góry