Słowo wstępne

Słowo wstępne

Wal­de­mar Ba­na­siak

Re­dak­tor Na­czel­ny

Small banasiak waldemar fmt

Wal­de­mar Ba­na­siak

Sza­now­ni Pań­stwo,

Mar­co­wy nu­mer „Me­dy­cy­ny po Dy­plo­mie” zdo­mi­no­wa­ły ar­ty­ku­ły i ko­men­ta­rze po­świę­co­ne sta­ty­nom. Po kil­ku­na­stu la­tach ba­dań i zbie­ra­nia do­świad­czeń kli­nicz­nych śmia­ło moż­na po­wie­dzieć, że sta­ty­ny na­le­żą do naj­waż­niej­szych le­ków sto­so­wa­nych w pre­wen­cji pier­wot­nej i wtór­nej cho­rób ser­ca i na­czyń. W „Sym­po­zjum”, któ­re zo­sta­ło opa­trzo­ne wstę­pem prof. Bar­ba­ry Cy­bul­skiej i prof. Lon­gi­ny Kło­sie­wicz­-La­to­szek – eks­per­tów w dzie­dzi­nie za­bu­rzeń li­pi­do­wych – mo­że­my do­wie­dzieć się o ple­otro­po­wych me­cha­ni­zmach dzia­ła­nia sta­tyn, ich zna­cze­niu w neu­ro­lo­gii, a tak­że o tym, jak po­stę­po­wać w sy­tu­acji, gdy pa­cjen­ci nie sto­su­ją się do za­le­ceń oraz gdy wy­stę­pu­ją bó­le mię­śni bę­dą­ce naj­częst­szą przy­czy­ną za­prze­sta­nia le­cze­nia. Jed­nym z waż­niej­szych ba­dań opu­bli­ko­wa­nych ostat­nio by­ło ba­da­nie JU­PI­TER, w któ­rym wy­ka­za­no, że sto­so­wa­nie ro­su­wa­sta­ty­ny u osób z pra­wi­dło­wym­stę­że­niemLDL­-cho­le­ste­ro­lu <130mg/dl) i pod­wyż­szo­nym hs­-CRP (≥2 mg/dl) do­pro­wa­dza do zna­mien­nej re­duk­cji ry­zy­ka zgo­nu, za­wa­łu ser­ca i uda­ru mó­zgu. Czy za­tem sto­imy w przeded­niu stan­dar­do­we­go sto­so­wa­nia sta­tyn w pre­wen­cji pier­wot­nej, o ile speł­ni­my kry­te­ria włą­cze­nia do ba­da­nia JU­PI­TER? Na to waż­ne py­ta­nie moż­na zna­leźć od­po­wiedź w ko­men­ta­rzu prof. Mar­ka Na­ru­sze­wi­cza.

Wra­mach edu­ka­cji z za­kre­su ga­stro­en­te­ro­lo­gii ko­niecz­nie na­le­ży prze­czy­tać ar­ty­kuł do­ty­czą­cy umie­jęt­ne­go roz­po­zna­wa­nia ob­ja­wów alar­mu­ją­cych w cho­ro­bie re­fluk­so­wej prze­ły­ku. Ar­ty­kuł od­po­wia­da na py­ta­nia, ja­kie są ko­rzy­ści z iden­ty­fi­ka­cji ob­ja­wów alar­mu­ją­cych oraz czy se­lek­cja ta­kich pa­cjen­tów pro­wa­dzi do po­pra­wy dłu­go­ter­mi­no­we­go ro­ko­wa­nia. Ar­ty­kuł ten sko­men­to­wał na na­szych ła­mach dr To­masz Ma­rek.

Aby przy­po­mnieć so­bie, ko­go, kie­dy i z ja­kie­go po­wo­du na­le­ży szcze­pić, war­to za­po­znać się z opra­co­wa­ny­mi przez prof. Ewę Ber­na­tow­ską re­ko­men­da­cja­mi do­ty­czą­cy­mi szcze­pień u do­ro­słych. Ko­re­spon­du­je z ni­mi ar­ty­kuł z „The New En­gland Jo­ur­nal of Me­di­ci­ne” o za­po­bie­ga­niu se­zo­no­wym­za­cho­ro­wa­niom na gry­pę i ich le­cze­niu z ko­men­ta­rzem prof. Li­dii Bry­dak.

Dość ob­szer­nie po­trak­to­wa­ne zo­sta­ły w tym nu­me­rze pro­ble­my reu­ma­to­lo­gicz­ne. W „No­wo­ściach” znaj­dzie­cie Pań­stwo ko­men­tarz prof.Wi­tol­da Tłu­sto­cho­wi­cza do ba­da­nia po­świę­co­ne­go oce­nie sku­tecz­no­ści za­bie­gów ar­tro­sko­po­wych w cho­ro­bie zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów, któ­re nie po­twier­dzi­ły swej kli­nicz­nej przy­dat­no­ści w po­rów­na­niu z opty­mal­nym le­cze­niem za­cho­waw­czym. Część reu­ma­to­lo­gicz­ną za­my­ka ar­ty­kuł do­ty­czą­cy no­wych bio­far­ma­ceu­ty­ków w le­cze­niu reu­ma­to­idal­ne­go za­pa­le­nia sta­wów. Ma­my ko­lej­ną gru­pę le­ków hi­po­ten­syj­nych, in­hi­bi­to­ry re­ni­ny, z jej przed­sta­wi­cie­lem ali­ski­re­nem. Lek ten oka­zał się sku­tecz­ny wmo­no­te­ra­pii oraz w sko­ja­rze­niu z le­ka­mi­mo­czo­pęd­ny­mi, in­hi­bi­to­ra­mi en­zy­mu kon­wer­tu­ją­ce­go lub sar­ta­na­mi u pa­cjen­tów z nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym. Czy po­twier­dzi swo­ją sku­tecz­ność w cho­ro­bach ser­ca i ne­rek? Te­go­mo­że­cie się Pań­stwo do­wie­dzieć po lek­tu­rze ar­ty­ku­łu opu­bli­ko­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go ko­or­dy­no­wa­ne­go przez prof. An­drze­ja Ja­nu­sze­wi­cza.

Oczy­wi­ście nie za­brak­nie ko­lej­nych py­tań w ra­mach re­pe­ty­to­rium z in­ter­ny.

Ży­czę Pań­stwu przy­jem­nej lek­tu­ry.

Medium podpis opt
Do góry