Powikłania neurologiczne u chorych na COVID-19

lek. Monika Perkowska
prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik

I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik

I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

e-mail: wojciech.naumnik@umb.edu.pl

  • W artykule omówiono schorzenia neurologiczne mogące mieć związek z zakażeniem SARS-CoV-2, które odnotowano w aktualnym piśmiennictwie
  • Diagnostyka i leczenie schorzeń neurologicznych współistniejących z COVID-19 z założenia są identyczne z prowadzonymi u chorych bez zakażenia SARS-CoV-2, obowiązuje jednak indywidualne podejście do każdego chorego

W lutym 2020 r. World Health Organization (WHO) określiła nazwą „COVID-19” chorobę powodowaną przez wirusa wywołującego ciężką niewydolność oddechową (SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Powikłania neurologiczne u pacjentów z COVID-19 są częste i pojawiają się u około połowy hospitalizowanych chorych1. Należą do nich: bóle głowy, zawroty głowy, bóle mięśni, zaburzenia świadomości, zaburzenia węchu i smaku, osłabienie, udary i napady drgawkowe. Zdecydowanie częściej obserwowano zaburzenia neurologiczne u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym1.

Zaburzenia węchu i smaku

Brak węchu i smaku jest często zgłaszaną dolegliwością u pacjentów z COVID-19, w niektórych ośrodkach obserwowano te zaburzenia u ponad 80% chorych2. Rzadko są to jedyne dolegliwości, jednak występują na początku choroby i są związane z brakiem przekrwienia błony śluzowej nosa oraz wydzieliny (zjawiska obserwowane w stanach zapalnych). Przyczynami powyższych odrębności są zaburzenia w drobnych naczyniach włosowatych i uszkodzenia aksonów w drogach węchowych3,4. Należy nadmienić, że u prawie połowy chorych w ciągu kilku dni od ustąpienia innych objawów chorobowych powracają prawidłowe funkcje węchowe2. W badaniach MR obserwuje się nieprawidłowości sygnału w jednej lub obydwu opuszkach węchowych4. Przypuszcza się, że SARS-CoV-2 może wnikać do ośrodkowego układu nerwowego drogą węchową5.

Encefalopatia

Encefalopatia występuje najczęściej u chorych na COVID-19 z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – acute respiratory distress syndrome) będących w stanie ciężkim. Etiologia jej jest złożona, wieloczynnikowa, związana zarówno z hipoksemią...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zaburzenia węchu i smaku

Brak węchu i smaku jest często zgłaszaną dolegliwością u pacjentów z COVID-19, w niektórych ośrodkach obserwowano te zaburzenia u ponad 80% [...]

Choroba mózgowo-naczyniowa

Udar występuje u chorych na COVID-19 stosunkowo rzadko (chorzy hospitalizowani). Udar niedokrwienny był notowany u 0,4-2,7% chorych, a krwotok śródczaszkowy – [...]

Zespół Guillaina-Barrégo

Zespół Guillaina-Barrégo (GBS – Guillain-Barré syndrome) jest rzadkim powikłaniem COVID-19. U większości pacjentów dominującym objawem klinicznym jest postępujące osłabienie kończyn rozwijające [...]

Inne powikłania neurologiczne obserwowane u chorych na COVID-19

Opisano współistniejące urazy nerwu błędnego po intubacji (zespół Tapii)23 i urazy splotu ramiennego u pacjentów ułożonych na brzuchu (leczonych z powodu [...]

Podsumowanie

Do góry