Przypadek kliniczny

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu

lek. Justyna Czerniawska
lek. Joanna Kulikowska
lek. Anna Mirończuk
dr n. med. Katarzyna Kapica-Topczewska
dr hab. n. med. Jan Kochanowicz
prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
lek. Agnieszka Mitrosz

Adres do korespondencji:

lek. Justyna Czerniawska

Klinika Neurologii,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

e-mail: j_czerniawska@wp.pl

  • Autoimmunologiczne zapalenie mózgu jako objaw zespołu paraneoplastycznego, w którym prawdopodobnie w odpowiedzi na antygeny guza tworzą się przeciwciała przeciwko własnym antygenom (dochodzi do zjawiska mimikry cząsteczkowej), co prowadzi do wystąpienia objawów neurologicznych


Zapalenia mózgu stanowią zróżnicowaną grupę chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Szacunkowa częstość ich występowania w krajach wysokorozwiniętych wynosi 5-10 na 100 000 mieszkańców rocznie1.

Przyczyny zapaleń mózgu są różne; mogą one wynikać z infekcji lub być skutkiem choroby autoimmunologicznej. Najczęściej rozpoznawanymi przyczynami zapalenia mózgu są czynniki zakaźne, jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat stwierdza się rosnącą liczbę nieinfekcyjnych – głównie autoimmunologicznych – przypadków zapalenia mózgu2.

Postępy w badaniach nad autoimmunologicznym zapaleniem mózgu (AE – autoimmune encephalitis) doprowadziły do identyfikacji nowych chorób i ich biomarkerów, a to zmieniło podejście diagnostyczne do tych schorzeń. Te nowo zidentyfikowane formy zapalenia mózgu często wiążą się z występowaniem autoprzeciwciał przeciwko antygenom pochodzenia neuronalnego, glejowego lub przeciwko białkom synaptycznym. Niektóre z tych schorzeń mogą wywoływać objawy przypominające infekcyjne zapalenie mózgu, a także objawy neurologiczne i psychiatryczne bez gorączki lub pleocytozy w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR)2.

Najczęściej AE występuje pod postacią limbicznego zapalenia mózgu. Pojęcia „limbiczne zapalenie mózgu” po raz pierwszy użyli Corsellis i wsp. w 1968 r. do opisu zespołu objawów neuropsychiatrycznych, charakteryzującego się występowaniem zaburzeń pamięci o podostrym początku, omamów i drgawek oraz cech zapalenia w przyśrodkowej części płatów skroniowych3.

Objawy AE mogą mieć zróżnicowany fenotyp kliniczny. Początkowo są niecharakterystyczne. Następnie zazwyczaj przybierają postać zaburzeń psychicznych4. Encefalopatia rozwija się szybko, najczęściej w czasie krótszym niż 6 tygodni. Z uwagi na trudności z ustaleniem prawidłowego rozpoznania w 2016 r. eksperci w dziedzinie neurologii opracowali zestaw klinicznych kryteriów diagnostycznych, które powinny być stosowane przy podejrzeniu wczesnego stadium AE (tab. 1)1.

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu bardzo często jest zespołem paraneoplastycznym. Uważa się, że w odpowiedzi na antygeny guza tworzą się przeciwciała przeciwko własnym antygenom (dochodzi do zjawiska mimikry cząsteczkowej), co prowadzi do wystąpi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu jest rzadko rozpoznawaną, ciężką chorobą neurologiczną, która nieleczona może prowadzić do zgonu. Z kolei ustalenie właściwego rozpoznania i [...]

Do góry