Ciężarna z padaczką – zasady postępowania

prof. dr hab. n. med. Barbara Błaszczyk1,2

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław J. Czuczwar3

1Wydział Nauk Medycznych, Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

2Specjalistyczny Gabinet Neurologiczny w Kielcach

3Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Barbara Błaszczyk

Wydział Nauk Medycznych,

Akademia Nauk Stosowanych

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

e-mail: barbarablaszczyk@op.pl

  • W niniejszym artykule przedstawiono zarys problemów, które dotyczą pacjentek z padaczką w okresie ciąży, porodu i wczesnego okresu opieki nad dzieckiem. Znajomość tych zagadnień umożliwia właściwe postępowanie terapeutyczne oraz zwiększa szanse na prawidłowy przebieg ciąży i poród u kobiety chorej na padaczkę, a także na prawidłowy rozwój dziecka

Szacuje się, że na całym świecie na padaczkę choruje blisko 60 mln ludzi, z czego połowę stanowią kobiety. Według różnych autorów ok. 12,5 mln1 do 15 mln2 pacjentek z padaczką jest w wieku rozrodczym. Płodność chorych na padaczkę jest o mniej więcej 20-40% niższa w porównaniu z płodnością populacyjną, co częściowo może być związane z rzadszym zamążpójściem/życiem w związkach tych kobiet, a także z samą chorobą, przede wszystkim ze stosowanym leczeniem. Badania prospektywne przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat wykazują zwiększone ryzyko bezpłodności u pacjentek z padaczką, zwłaszcza stosujących politerapię3,4. Ogólnie bezpłodność tej grupy dotyczy 7,1% kobiet niestosujących leków przeciwpadaczkowych (LPP), 31,8% korzystających z monoterapii, 40,7% leczonych 2 lekami, a 60,3% stosujących terapię ≥3 LPP4. Częstą przyczyną bezpłodności jest zespół policystycznych jajników (PCOS – polycystic ovary syndrome) obserwowany po stosowaniu kwasu walproinowego (VPA) u kobiet przed 26 r.ż.5

Co szósta pacjentka z padaczką mieszka w Indiach, co stanowi 2,73 mln chorych w tym kraju, z czego 52% jest w wieku reprodukcyjnym (15-49 r.ż.)4. W USA ok. 1,5 mln pacjentek z padaczką jest w wieku rozrodczym – rocznie rodzą blisko 25 000 dzieci, a to oznacza 3-5 dzieci na 1000 urodzonych6,7. Statystycznie 0,3-0,7% rodzących to chore na padaczkę8. W Polsce dotyczy to ok. 1800 kobiet rocznie. Częstość występowania nowych przypadków tej choroby rozpoznawanej u kobiet w okresie rozrodczym wynosi 20-30/100 000/rok.

Zarówno padaczka, jak i stosowana farmakoterapia stanowią zwiększone ryzyko dla ciężarnej i płodu. U kobiety wynika to ze zmian fizjologicznych, metabolicznych i hormonalnych zachodzących w trakcie ciąży, co zmienia farmakokinetykę leków i może powodować wystąpienie napadów drgawkowych. Grozi tym samym zarówno powikłaniami położniczymi, jak i nieprawidłowościami w rozwoju płodu mającymi związek z teratogennym działaniem LPP prowadzącym do wystąpienia wad wrodzonych i dysmorfii, co może mieć miejsce przede wszystkim w I trymestrze ciąży, a także deficytów neurorozwojowych i późniejszych problemów behawioralnych będących skutkiem niedotlenienia płodu w czasie napadów drgawkowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opieka nad chorą z padaczką w okresie przedkoncepcyjnym

Zasady postępowania w okresie ciąży u kobiet z padaczką prezentowane są w licznych publikacjach i zaleceniach. Są one obecne m.in. w [...]

Napady padaczkowe w ciąży

Pierwszy w życiu napad padaczkowy może wystąpić na każdym etapie ciąży jako konsekwencja malformacji naczyniowych17. Mogą to być napady objawowe występujące [...]

Częstość napadów padaczkowych podczas ciąży

Większość chorych z padaczką w okresie ciąży nie ma napadów, a u 1/3 ich liczba wzrasta21. Dane z rejestru ciąż kobiet [...]

Teratogenność leków przeciwpadaczkowych

Jeśli ciężarne z padaczką nie mogą pozostać bez LPP, bezpieczniejsze dla matki i dziecka jest stosowanie LPP o niskiej teratogenności i [...]

Politerapia leków przeciwpadaczkowych a ryzyko wystąpienia dużych wad wrodzonych u dzieci matek z padaczką

Równoczesne stosowanie kilku LPP zwiększa ryzyko wystąpienia cięższych wad wrodzonych u płodu. W zależności od kombinacji LPP występują różne efekty teratogenne. [...]

Rodzaje wad wrodzonych u dzieci matek z padaczką stosujących LPP

Najczęściej obserwowanymi wadami wrodzonymi u dzieci kobiet stosujących LPP są: rozszczep podniebienia, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości szkieletowe, wady wrodzone serca i [...]

Suplementacja kwasem foliowym

Badania kliniczne wykazały, że suplementacja kwasem foliowym może zapobiec wystąpieniu wad rozwojowych u dzieci matek przyjmujących LPP. Wprawdzie zalecenia American Academy [...]

Wpływ stosowania LPP u ciężarnych na funkcje poznawcze ich dzieci

Stosowanie LPP przez chore z padaczką w okresie ciąży może mieć wpływ na późniejszy rozwój intelektualny ich potomstwa. Zwrócono uwagę, że [...]

Monitorowanie stężenia leków przeciwpadaczkowych w surowicy krwi

Stężenie w surowicy krwi większości LPP może w trakcie ciąży wahać się ze względu na zmiany farmakokinetyki na etapie wchłaniania, metabolizmu [...]

Zaburzenia neuropsychiatryczne ciężarnych z padaczką

Należy zwrócić uwagę na częstsze występowanie u ciężarnych stosujących LPP depresji, obniżonego nastroju, słabej koncentracji, zmęczenia, drażliwości lub gniewu12.

Opieka położnicza podczas ciąży

Sprawując opiekę nad ciężarną z padaczką, lekarze powinni być świadomi niewielkiego wzrostu ryzyka powikłań podczas ciąży, szczególnie u pacjentek przyjmujących LPP12,14,43. [...]

Profilaktyka witaminą K

Leki przeciwpadaczkowe będące induktorami enzymów wątrobowych, takie jak CBZ, PHT, PHB, prymidon (PRM), OXC, TPM, są kompetycyjnymi inhibitorami prekursorów protrombiny, co [...]

Poród u kobiety z padaczką

Opieka okołoporodowa u ciężarnej z padaczką powinna być prowadzona w wyspecjalizowanych ośrodkach zapewniających najwyższy stopień opieki perinatalnej i neurologicznej. Rozpoznanie padaczki [...]

Połóg u kobiety z padaczką

Bezpośredni okres po porodzie ze względu na zwiększony stres, brak snu, lęk oraz możliwe pominięcie dawki leku jest czasem podwyższonego ryzyka [...]

Śmiertelność ciężarnych z padaczką

Oszacowana śmiertelność kobiet z padaczką w ciągu całej ciąży i 42 dni po porodzie jest blisko 10-krotnie wyższa niż w populacji [...]

Stan padaczkowy i zespół nagłej niespodziewanej śmierci w przebiegu padaczki w okresie ciąży

Występowanie SUDEP i stanu padaczkowego w okresie ciąży u pacjentek z padaczką jest sytuacją rzadką, niemniej zagrażającą życiu ciężarnej i jej [...]

Karmienie piersią przez chore z padaczką

Pacjentki przyjmujące LPP w trakcie ciąży powinny być zachęcane do karmienia piersią3,49 i uświadomione, że zgodnie z obecną wiedzą niebezpieczeństwo powikłań [...]

Informacje dla karmiących piersią i zażywających leki przeciwpadaczkowe

Matki z padaczką, które decydują się na dziecko, powinny wiedzieć, że:

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono zarys problemów, które dotyczą pacjentek z padaczką w okresie ciąży, porodu i wczesnego okresu opieki nad dzieckiem. [...]

Do góry