Dążymy do celu

Rak gruczołu krokowego oporny na kastrację – obecne możliwości leczenia w ramach programu lekowego NFZ

Lek. Bartosz Itrych

Oddział Onkologii Klinicznej Szpital Onkologiczno-Kardiologiczny Magodent Warszawa

Adres do korespondencji: Lek. Bartosz Itrych, Oddział Onkologii Klinicznej, Szpital Onkologiczno-Kardiologiczny Magodent, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 40, 04-125 Warszawa

Artykuł jest poświęcony prezentacji możliwych opcji terapeutycznych w zakresie kolejnych linii leczenia paliatywnego w aspekcie nowego programu lekowego NFZ.

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u starszych mężczyzn w Europie (>70. r.ż.). Roczne tempo wzrostu zachorowalności szacuje się na 2-3 proc. Nowotwór gruczołu krokowego charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu zachorowalności przy utrzymującym się od kilku lat plateau umieralności. Na świecie stwierdzono 1 111 689 nowych zachorowań na ten nowotwór, co stanowiło 15 proc. wszystkich nowych przypadków raka gruczołu krokowego.[1] Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2014 roku w Polsce zarejestrowano 12 343 zachorowania na raka gruczołu krokowego (standaryzowany współczynnik zachorowalności to 39/100 000/rok) i 4281 zgonów (standaryzowany współczynnik umieralności to 12,6/100 000/rok.[1,2] Rak gruczołu krokowego najczęściej występuje po 65. r.ż. i jest drugim po raku płuca nowotworem u mężczyzn w Polsce.

W leczeniu raka gruczołu krokowego stosuje się leki o różnym działaniu hormonalnym, m.in. bikalutamid, flutamid, enzalutamid.

Enzalutamid jest wskazany w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u mężczyzn, u których podczas lub po zakończeniu leczenia docetakselem nastąpiła progresja choroby. Jest silnym inhibitorem przekazywania sygnałów przez receptor androgenowy. Octan abirateronu wybiórczo hamuje aktywność enzymu CYP17 (o aktywności 17α-hydroksylazy i C17,20-liazy). Enzym ten jest odpowiedzialny za biosyntezę androgenów w jądrach, nadnerczach i tkance nowotworowej gruczołu krokowego. W zakresie chemioterapii w polskich warunkach dostępnych jest kilka opcji leczenia: docetaksel, kabazytaksel (wyłącznie komercyjnie).[3] Dichlorek radu Ra-223 jest nową opcją terapeutyczną, która będzie omówiona w dalszej części artykułu.

Obecne możliwości leczenia refundowanego zostały ujęte w obwieszczeniu ministra zdrowia z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.105) w załączniku B.56. W ramach 1 linii leczenia raka gruczołu krokowego w fazie hormonooporności dostępnych jest kilka możliwości terapeutycznych (tab. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Octan abirateronu

Lek jest wskazany:

Enzalutamid

Lek stosuje się w:

Dichlorek radu Ra-223

Lek stosuje się:

Podsumowanie

1. Dotychczasowe możliwości leczenia chorych z rozpoznaniem raka gruczołu krokowego w fazie oporności na kastrację obejmowały jedynie dwie opcje terapeutyczne: I [...]