Aktualności naukowe

Bewacyzumab i temozolomid u pacjentów z pierwszym nawrotem glejaka: wyniki randomizowanego badania fazy II TAVAREC

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Bewacyzumab jest często stosowany w leczeniu nawrotowych glejaków II i III stopnia wg WHO, ale bez potwierdzających dowodów z randomizowanych badań. W przedstawionym badaniu oceniono zastosowanie bewacyzumabu u pacjentów z pierwszym nawrotem glejaka stopnia II lub III, którzy nie mieli stwierdzonej kodelecji 1p/19q.

Badanie TAVAREC było randomizowanym, otwartym badaniem fazy II, przeprowadzonym w 32 ośrodkach w Europie u pacjentów ze zdiagnozowanym glejakiem II i III stopnia bez kodelecji 1p/19q, po przebytej radio- lub chemioterapii lub obu, u których stwierdzono pierwszy nawrót choroby. Wcześniejsza chemioterapia musiała być zakończona co najmniej sześć miesięcy, a radioterapia – co najmniej trzy miesiące przed włączeniem do badania.

Pacjenci byli losowo przydzielani do grup terapeutycznych, a stratyfikacja odbyła się na podstawie rozpoznania histologicznego (glejaki WHO II w stosunku do III), stanu sprawności wg WHO (0 lub 1 w porównaniu do 2) i wcześniejszego leczenia (radio...

Do góry