Pacjent po skutecznym leczeniu onkologicznym

Najczęstsze powikłania późnej radioterapii – jak diagnozować i leczyć?

dr n. med. Norbert Piotrkowicz

Zakład Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Gorzowie Wielkopolskim

Klinika Onkologii i Chorób Piersi, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Norbert Piotrkowicz

Zakład Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

e-mail: norbert.piotrkowicz@szpital.gorzow.pl

  • Radioterapia (RTH – radiotherapy) jest po leczeniu chirurgicznym najczęściej stosowanym postępowaniem radykalnym w onkologii. W niniejszym artykule omówiono objawy oraz skutki wczesnego i późnego odczynu popromiennego, wskazując jednocześnie na metody zapobiegania im

Wyniki najnowszego raportu Krajowego Rejestru Nowotworów opublikowanego w 2021 r. przedstawiającego dane za 2019 r. wskazują na >171 000 nowych zachorowań rocznie na nowotwory i >100 000 zgonów z ich powodu. Daje to 2,2% wzrost liczby zachorowań w stosunku do 2018 r. Jednocześnie obserwuje się 1% zmniejszenie zarejestrowanych zgonów1.

Radioterapia jest po leczeniu chirurgicznym najczęściej stosowanym postępowaniem radykalnym w onkologii. Stanowi też efektywne narzędzie leczenia paliatywnego. W 2020 r. w Polsce promieniami leczono 91 284 pacjentów, z czego znakomita większość, bo aż 86% (78 854 chorych), była leczona z wykorzystaniem wiązek zewnętrznych (teleterapii). U pozostałych 14%, tj. 12 430 pacjentów, stosowano brachyterapię, czyli leczenie z wykorzystaniem źródeł promieniowania wprowadzanych śródtkankowo lub wewnątrzjamowo/wewnątrzprzewodowo czasowo (technika wysokiej mocy promieniowania [HDR – high dose rate]) lub na stałe (metoda implantów stałych niskiej mocy promieniowania [LDR – low dose rate]). Należy podkreślić 5% zmniejszenie się liczby leczonych w porównaniu z 2019 r. ze względu na pandemię SARS-CoV-2. Wygasanie jej skutków i obserwowany wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe pozwala szacować liczbę chorych napromienianych w Polsce na ponad 100 000 rocznie.

Obecnie w Polsce mamy 55 ośrodków radioterapii z 242 akceleratorami liniowymi, 61 systemami brachyterapii RTH, 3 stanowiskami do protonoterapii, 2 systemami neuroradiochirurgii gamma knife oraz 9 systemami do RTH śródoperacyjnej2.

Kliniczne objawy późnego odczynu popromiennego

Radioterapia powoduje mniej lub bardziej nasilone zmiany w obrębie wszystkich tkanek. Obrażenia skóry prowadzą do jej przebarwienia, zaczerwienienia i ściemnienia, a w bardziej zaawansowanych przypadkach – do martwicy i powstawania trudno gojących się owrzodzeń. Uszkodzenia centralnego układu nerwowego powodują upośledzenia funkcji poznawczych i kojarzeniowych, zawały i martwicę. Przekroczenie dawek tolerancji dla pnia mózgu może doprowadzić do zgonu na skutek urazu ośrodka oddechowego, w obrębie rdzenia kręgowego zaś do objawów jego przerwania. Popromienne uszkodzenie ucha wewnętrznego doprowadza do nieodwracalnej głuchoty. Przekroczenie dawki tolerancji dla soczewek może spowodować ich zmętnienie, a uszkodzenie popromienne nerwów wzrokowych, a zwłaszcza ich skrzyżowania, ślepotę.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prewencja i leczenie odczynu popromiennego

Odczyn popromienny jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym z radioterapią. Niezbędne dla bezpiecznego przeprowadzenia wysokodawkowego leczenia promieniami i minimalizacji skutków odczynu wczesnego jest [...]

Radiobiologiczne podstawy odczynu popromiennego

Terapeutyczne działanie RTH sprowadza się do wytworzenia wolnych rodników uszkadzających bezpośrednio struktury komórkowe, co powoduje powstawanie aberracji chromosomalnych w wyniku uszkodzenia [...]

Efekt abskopalny

Efekt abskopalny to obserwowana klinicznie możliwość uzyskania regresji ognisk przerzutowych po napromienianiu wysoką dawką ogniska pierwotnego nowotworu. Zjawisko to potwierdzono w [...]

Radioterapia lattice

Radioterapia lattice (LRT – lattice radiation therapy) jest kolejną możliwością wykorzystania efektu abskopalnego w celu ograniczenia dawki promieniowania na narządy krytyczne. [...]

Radioterapia FLASH

Radioterapia FLASH to jednofrakcyjne napromienianie wysoką i ultrawysoką dawką. Dzięki >400-krotnie wyższej wydajności akceleratora (>40 Gy/s, często >1000 Gy/s) podawana w [...]

Hipertermia

Hipertermia, czyli terapeutyczne działanie temperatury wyższej niż dopuszczona przez mechanizmy termoregulacji, jest znaną od lat metodą potencjalizacji działania RT. Zjawisko to [...]

Podsumowanie

Objawy późnego odczynu popromiennego mogą doprowadzać do poważnego obniżenia jakości życia chorych po przebytej radioterapii. Ze względu na ograniczone możliwości leczenia [...]
Do góry