Ekg dla pediatry

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. med. Anna Turska-Kmieć, Klinika Kardiologii, IP-CZD, Warszawa

Zapis elektrokardiograficzny u dzieci
z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a

Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht

Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Adres do korespondencji: Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, e-mail: m.mknecht@czd.pl

Pediatria po Dyplomie 2015;19(1):65-70

Słowa kluczowe

zapis EKG, zespół Wolfa-Parkinsona-White’a, zespół preekscytacji

Wprowadzenie

 W 1930 r. Wolf, Parkinson i White opisali kliniczny zespół, w którym występowały określone zmiany zapisu EKG oraz napadowe częstoskurcze. Zespół Wolfa-Parkinsona-White’a (WPW) występuje wówczas, gdy istnieje połączenie między mięśniem przedsionków i komór. Połączenie to, zwane drogą lub szlakiem dodatkowym, stanowią dodatkowe włókna mięśniowe penetrujące od mięśnia przedsionków przez pierścień włóknisty do mięśnia komór. Są one zlokalizowane wokół pierścieni zastawek przedsionkowo-komorowych: trójdzielnej (szlaki prawostronne) i dwudzielnej (szlaki lewostronne). Dodatkowe włókna mięśniowe mogą przewodzić bodziec elektryczny w sercu w kierunku zstępującym (od przedsionka do komory) lub w kierunku wstępującym (od komory do przedsionka). Ich właściwości elektrofizjologiczne różnią się od właściwości układu przewodzącego, przewodzenie w obrębie szlaku dodatkowego nie ulega bowiem takiemu zwolnieniu, jakie występuje w węźle przedsionkowo-komorowym. Skutkiem tej właściwości jest wcześniejsze zapoczątkowanie depolaryzacji mięśnia komór, zwane preekscytacją. Preekscytacja odzwierciedlona zostaje w zapisie EKG skróceniem odstępu PQ i obecnością fali delta na ramieniu wstępującym zespołu QRS (ryc. 1 i 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kryteria EKG w preekscytacji

Czas trwania odstępu PQ poniżej normy dla wieku – do 3 r.ż. <80 ms; do 12-16 r.ż. <90 ms; od 16 [...]

Szczególne sytuacje kliniczne

1. Skrócenie odstępu PQ, tzw zespół Lowna-Ganonga-Levine’a (LGL). W zapisie EKG stwierdza się tylko skrócenie odstępu PQ bez innych cech preekscytacji. Takie cechy [...]
Do góry