Prawo – dziecinnie proste

Postępowanie lekarza w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka

dr n. praw. Radosław Tymiński

Radca prawny, www.prawalekarza.pl

Adres do korespondencji: prawa.lekarza@gmail.com

  • Definicja prawna przemocy w rodzinie
  • Między przypuszczeniem a pewnością – kiedy lekarz jest zobowiązany powiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka?

Sytuacje, w których lekarz podejrzewa, że dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie, należą do jednych z najtrudniejszych w praktyce lekarskiej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że z jednej strony niesłuszne oskarżenie może komuś zrujnować życie (albo je przynajmniej znacząco utrudnić), z drugiej zaś brak reakcji może prowadzić do eskalacji przemocy wobec ofiary i dalszych szkód. Z tych powodów lekarz musi na podstawie całokształtu okoliczności podjąć decyzję, która zawsze będzie brzemienna w skutki, czy zawiadomić policję o podejrzeniu stosowania przemocy wobec małoletniego pacjenta.

Kiedy można mówić o przemocy w rodzinie wobec małoletniego?

W Polsce pojęcie przemocy w rodzinie zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie1 (dalej: u.p.p.r.). Zgodnie z nią przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zani...

Czy lekarz ma prawo czy obowiązek powiadomienia policji o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie wobec małoletniego pacjenta?

Lekarz jest uprawniony do zawiadomienia o przemocy w rodzinie wobec dziecka, ponieważ nakazuje mu to przepis prawa (tj. art. 12 ust. 1 u.p.p.r.), co zwalnia go z tajemnicy lekarskiej5. Warto jednak podkreślić, że w przepisie użyto sformułowania „n...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kiedy można mówić o przemocy w rodzinie wobec małoletniego?

W Polsce pojęcie przemocy w rodzinie zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie1 [...]

Czy lekarz ma prawo czy obowiązek powiadomienia policji o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie wobec małoletniego pacjenta?

Lekarz jest uprawniony do zawiadomienia o przemocy w rodzinie wobec dziecka, ponieważ nakazuje mu to przepis prawa (tj. art. 12 ust. [...]

Czy lekarz musi mieć pewność, że małoletni pacjent padł ofiarą popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie?

Lekarz nie musi mieć pewności, że wobec dziecka doszło do popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, ponieważ [...]

Jakich przestępstw popełnionych z użyciem przemocy w rodzinie dotyczy obowiązek zawiadomienia policji lub prokuratury?

Obowiązek zawiadomienia policji lub prokuratury dotyczy tylko przestępstw, które ścigane są z urzędu. Nie dotyczy więc przestępstw ściganych na wniosek oraz [...]

Jakie dowody powinien dołączyć lekarz do zawiadomienia policji lub prokuratury?

Przepisy prawa nie wskazują, jakie dowody należy dostarczyć policji lub prokuraturze. W moim przekonaniu ze względu na delikatność materii, której sprawa [...]

Podsumowanie

Na koniec warto dodać, że na lekarzu spoczywają obowiązki prawne związane z zawiadamianiem policji lub prokuratury także w niektórych innych sytuacjach. [...]
Do góry