Omówmy to na przypadkach

Serogrupa W Neisseria meningitidis jako przyczyna inwazyjnej choroby meningokokowej

lek. Bartosz Siewert
dr n. med. Ilona Małecka
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Adres do korespondencji: lek. Bartosz Siewert

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań; e-mail: bartosz.siewert@gmail.com

  • Serotyp W jako coraz częstsza przyczyna zakażeń o etiologii N. meningitidis w Polsce i Europie – niepokojąca tendencja
  • Omówienie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez N. meningitidis serotyp W u pacjentów pediatrycznych


Jedenastoipółletni chłopiec został przywieziony do izby przyjęć szpitala przez zespół ratownictwa medycznego z powodu gorączki wynoszącej do 40°C oraz braku kontaktu. W wywiadzie (na podstawie relacji matki): poprzedniej nocy dwukrotnie wystąpiły wymioty oraz dziecko raz oddało luźniejszy stolec. Nad ranem matka nie mogła obudzić chłopca, dlatego wezwała pogotowie ratunkowe. Ratownicy medyczni wykonali pomiar glikemii, wynosiła ona 240 mg/dl, w izbie przyjęć powtórzono badanie – wartość glikemii była równa 208 mg/dl.


Dziecko dotychczas nie było hospitalizowane, nie pozostawało pod opieką poradni specjalistycznych, nie przyjmowało żadnych leków na stałe, było szczepione zgodnie z programem szczepień ochronnych, bez szczepień zalecanych.

Ze względu na ciężki stan pacjenta przyjęto na oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie został zaintubowany. W toku diagnostyki stwierdzono zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (tab. 1). Wdrożono szerokospektralną antybiotykoterapię empiryczną: c...

Przy przyjęciu pacjenta na oddział wykonano badanie przedmiotowe: stan ogólny wyrównany, chłopiec osłabiony, z trudem siadający na noszach, zorientowany co do miejsca i czasu, w kontakcie logicznym, symetrycznie osłabiona siła mięśniowa, osłuchowo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

U pacjenta zdiagnozowano ostatecznie bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Neisseria meningitidis serotyp W. Należy podkreślić, że było to możliwe dzięki [...]

Do góry