Prawo – dziecinnie proste

Co robić, gdy rodzic żąda wypisania dziecka ze szpitala?

dr n. praw. Radosław Tymiński

Radca prawny, www.prawalekarza.pl

Adres do korespondencji:

prawa.lekarza@gmail.com

  • Wypis małoletniego pacjenta na żądanie przedstawiciela ustawowego – prawny, psychologiczny i komunikacyjny aspekt problemu
  • Czy lekarz ma prawo czy obowiązek odmówić w sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie dziecka chcą je zabrać do domu, mimo że wymaga ono dalszego leczenia?


Problem – wypis małoletniego pacjenta na żądanie przedstawiciela ustawowego

Nadesłane pytanie o to, co robić, gdy rodzic żąda wypisania dziecka ze szpitala przed zakończeniem leczenia, dotyczy jednego z poważniejszych dylematów w praktyce opieki nad pacjentem pediatrycznym. Oczywiście jest to problem nie tylko rodziców, lecz także lekarza, do którego skierowano to żądanie. Na to, jak należy w takiej sytuacji postąpić, można patrzeć z różnych punktów widzenia: prawnego, psychologicznego czy komunikacyjnego. W zależności od tego, który z nich przyjmiemy, możemy dojść do odmiennych wniosków. Warto jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu z różnych perspektyw.

Perspektywa prawna

Jeżeli chodzi o kwestie prawne, to zasady wypisywania pacjentów, w tym małoletnich, z podmiotów leczniczych reguluje art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1 (dalej: u.dz.l.). Zgodnie z tym przepisem wypisanie pacjenta ze szpitala następuje w trzech sytuacjach:

„1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym; 2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego; 3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg pr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Problem – wypis małoletniego pacjenta na żądanie przedstawiciela ustawowego

Nadesłane pytanie o to, co robić, gdy rodzic żąda wypisania dziecka ze szpitala przed zakończeniem leczenia, dotyczy jednego z poważniejszych dylematów [...]

Perspektywa komunikacyjno-psychologiczna

Jakkolwiek przyczyny żądania przez przedstawicieli ustawowych wypisania małoletniego pacjenta ze szpitala przed zakończeniem udzielania świadczeń zdrowotnych mogą być różne, to niewątpliwie [...]

Wnioski

Przedstawiciel ustawowy ma prawo wypisać dziecko na własne żądanie przed zakończeniem udzielania świadczeń zdrowotnych, jednakże nie ma prawa narażać dziecka na [...]

Do góry