Psychiatria sądowa

Aspekt środowiskowy opiniowania w sprawach o przyjęcie na oddział psychiatryczny bez zgody w trybie wnioskowym

Lek. Janusz Chojnowski

Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela w Grajewie

Adres do korespondencji: Lek. Janusz Chojnowski, Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 maja 34, 19-200 Grajewo

Użyte w tytule słowo „środowiskowy” wymaga krótkiego komentarza. Psychiatria środowiskowa to po angielsku community psychiatry. Community to społeczność, wspólnota, gmina. Polskie słowo „środowisko” kojarzy się bardziej z miejscem zamieszkania, wizytami domowymi. Chciałbym zwrócić uwagę na „społeczny” aspekt trudnego, ale ważnego zadania, jakim jest opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach w trybie wnioskowym o leczenie na oddziale psychiatrycznym.

Artykuł 29 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowi, że na oddział psychiatryczny może być przyjęta bez wymaganej zgody „osoba chora psychicznie:

1) której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego,

bądź

2) która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia”.

Zadanie dla biegłego

Wczytując się w treść tego zwięzłego zapisu prawnego, trzeba zwrócić uwagę na to, że istnienie choroby psychicznej u osoby, wobec której mamy wydać opinię, powinno być czymś bezspornym. Zadanie, jakie sąd stawia tu przed biegłym, nie polega na stwierdzeniu lub niestwierdzeniu choroby psychicznej. Za jej istnieniem ma przemawiać dołączone do wniosku o leczenie świadectwo innego psychiatry, dokumentacja wcześniejszego leczenia psychiatrycznego. Biegły ma za zadanie weryfikację tych świadectw pod kątem obecnego stanu psychicznego osoby badanej.

Jednakże, jak stanowi art. 30 pkt 3 ustawy, jeżeli treść wniosku lub załączone do niego dokumenty uprawdopodobniają zasadność przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, a złożenie orzeczenia innego psychiatry nie jest możliwe, sąd zarządza poddanie o...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy przesłanki to wszystko?

Zapis art. 29 zawiera dwie wyraźnie określone przesłanki, które muszą być spełnione, aby można było zastosować hospitalizację w trybie wnioskowym. Spójnik [...]

Chory i najbliżsi

Gdy zdania poszczególnych członków rodziny co do zasadności hospitalizacji osoby chorującej są podzielone, warto zwrócić uwagę na to, czy wnioskodawca należy [...]

Do góry