Pozytywne zdziwienie w psychiatrii

Rewolucje w psychiatrii: neopsychiatria i psychiatria technologiczna

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Krzystanek

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej

Katedra Psychiatrii Dorosłych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Pasjonującą cechą drogi naukowca jest możliwość uczestniczenia w poszukiwaniach i dreszcz związany z poznawaniem nowych wymiarów, zarówno teoretycznych, jak i klinicznych. Na naszych oczach dokonuje się postęp w dziedzinie psychiatrii eksperymentalnej i klinicznej, który otwiera nowe możliwości leczenia zaburzeń psychicznych. Poniżej przedstawię najciekawsze nurty badawcze, w które aktywnie włączyłem się w ostatnich latach i które przyniosły mi poznanie, fascynację i inspirację do dalszych badań.

Jedną z moich najważniejszych prac eksperymentalnych, które doprowadziły do nowego odkrycia, było wyjaśnienie, dlaczego leki przeciwpsychotyczne nie powodują tak znaczącej poprawy w zakresie zaburzeń poznawczych w schizofrenii, jakiej spodziewaliśmy się w momencie ich wprowadzenia do farmakoterapii tej choroby. W serii eksperymentów na szczurach, prowadzonych z Arturem Pałaszem, wykazaliśmy, że przewlekłe podawanie atypowych leków przeciwpsychotycznych powoduje zmiany w kompozycji receptora N-metylo-D-asparaginowego (NMDA). Tego typu receptory składają się z kilku podjednostek, przy czym to liczba podjednostek NR2B (blokowanych przez esketaminę) warunkuje ich aktywność. W naszych badaniach wykazaliśmy, że leki przeciwpsychotyczne powodują zmniejszenie liczby tych podjednostek w receptorze NMDA, co może powodować zmniejszenie aktywności neuronów glutaminergicznych w korze przedczołowej, ograniczając w ten sposób zdolności poznawcze człowieka. Nazwaliśmy to zjawisko modelem hipofrontalności związanej z wpływem leków przeciwpsychotycznych na receptory NMDA1. Może to być ważne odkrycie, wskazujące kierunek poszukiwań leków prokognitywnych, które posłużą do leczenia opisanych pierwotnych objawów schizofrenii. Leki te powinny być modulatorami działania dysfunkcjonalnych receptorów NMDA w schizofrenii, korygującymi ich metaplastyczność. Włączyłem się w nurt poszukiwania takich substancji. Ich wprowadzenie do leczenia może być kolejnym kamieniem milowym rozwijającej się psychiatrii.

Do góry