Psyche/soma

Ewolucja, religia i psychiatria

lek. Wiktor Orlof
prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

lek. Wiktor Orlof

Klinika Psychiatrii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Wołodyjowskiego 2

15-272 Białystok

  • Wiedza o człowieku w kontekście nauki, filozofii i religii – kolizja czy komplementarność?
  • Duchowość i religijność w ujęciu ewolucyjnym
  • Czy neuroteologia pomoże wyjaśnić zawiłości ludzkiej psychoegzystencji?

W XVI w. kartezjanizm stał się oficjalną filozofią wykształconych warstw Europy. Fundamentalny podział człowieka na psychikę i ciało zadecydował o dalszym kształcie filozofii oraz szeroko pojętej nauki, w tym medycyny. Kartezjusz wpłynął na to, że dzisiaj mamy „lekarzy duszy” (psyche) i „lekarzy ciała” (soma). Trzy biliony lat ewolucji to okres, po którym ukształtowała się świadomość. Ewolucja człowieka to długi proces zmian (od biomolekuł, komórki prokariotycznej, eukariotycznej, aż po organizmy złożone z bilionów wyspecjalizowanych komórek). Dowody naukowe wskazują, że cechy antropomorficzne i behawioralne wspólne dla wszystkich ludzi pochodzą od małpopodobnych przodków i ewoluowały dość późno w historii naturalnej naszej planety (ok. 6 mln lat temu). Współcześni ludzie są ssakami z infragromady łożyskowców i mają najbardziej rozwinięte kresomózgowie. Homo jest przedstawicielem ssaków naczelnych (Primates), a precyzyjniej – małp wąskonosych (Catarrhini). Człekokształtne naczelne cechuje brak ogona. Mają zwiększone rozmiary ciała i powiększony w odniesieniu do jego masy mózg. Do człowiekowatych (Hominidae) zalicza się obecnie obok człowieka jego wymarłych przodków oraz orangutany, goryle, a także szympansy. Zrozumienie złożoności procesów ewolucyjnych daje szanse na głębsze poznanie funkcjonowania człowieka współczesnego1. Cytując wypowiedź ustną prof. Napoleona Wolańskiego – „jeśli nie będziemy pamiętać o naszych korzeniach, to przed nami żadnego rozwoju i przyszłości nie będzie” – możemy uznać zawarte w niej przesłanie za bardzo aktualne. Mimo to wydaje się, że wielu naukowców nadal zapomina o tym niezaprzeczalnym fakcie.

Niektórzy pracownicy nauki zaczęli jednak rozważać zagadnienia uważane dotąd za obszar filozofii, takie jak początek i koniec wszechświata, świadomość czy wreszcie – moralność i religijność. Właściwie religijność obok mowy i sztuki jest cechą typowo ludzką, choć wydaje się, że na co dzień tego nie dostrzegamy. Religijność jest cechą specyficzną dla człowieka, co widać, gdy porównamy ludzi i zwierzęta.

Stale uświadamiamy sobie, jak niewiele wciąż wiemy o człowieku i świecie. Nauka buduje obraz świata jak mozaikę – każda dziedzina, a nawet każdy z badaczy ma swój udział w pogłębianiu rozumienia świata i praw przyrody. Inny element do mozaiki pozn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Encefalizacja punktem wyjścia złożonych procesów myślowych i wykonawczych

Encefalizacja (gr. enképhalos – mózg), inaczej cerebralizacja/cerebryzacja, jest ewolucyjnym procesem, który prowadzi do przejmowania funkcji niższych ośrodków nerwowych przez ośrodki wyższe. [...]

Intencjonalność, uzasadnianie ewolucji kultury i religijności człowieka

Intencjonalność to kolejne następstwo mentalizacji. Jest to zdolność umysłu do przetwarzania i interpretowania procesów myślowych. Intencjonalność przypisywana jest przede wszystkim stanom [...]

Myśl – Dusza – Świadomość

Z punktu widzenia antropologii i filozofii dusza jest tym, co pobudza ciało do działania, czyniąc je swoim narzędziem; w ten sposób [...]

Neuroteologia

Neuroteologia jest rozwijającą się dziedziną, która stawia sobie za cel zrozumienie związku między nauką o mózgu a religią czy duchowością. Uczeni [...]

Padaczka chorobą świętych, opętanych i uduchowionych?

Padaczka skroniowa (TLE – temporal lobe epilepsy) to rodzaj padaczki ogniskowej, do której dochodzi w wyniku wyładowań w płacie skroniowym. Nadmiarowa [...]

Lewopółkulowy interpretator świata

Półkule mózgowe otrzymują różne informacje (każda z przeciwstawnego oka) i przetwarzają je niezależnie od siebie, ale komunikują się ze sobą przez [...]

Człowiek istotą religijną, a także moralną

Zadziwiające jest, że różnice między moralnością poszczególnych kultur świata są znacznie mniejsze niż różnice między religiami. Dwa znaczące poglądy filozoficzne wywarły [...]

Badania neurobiologiczne: o relacji religia vs. moralność

Żyjemy w czasach, gdy nauka i filozofia zaczynają się krzyżować. Oczywiście każde skrzyżowanie może prowadzić do kolizji i do takich często [...]

Modlitwa, praktyki religijne – potencjalne mechanizmy uzdrawiania

Zdrowie definiuje się jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. W ostatnich [...]

Podsumowanie

W każdym społeczeństwie bytującym na ziemi istnieje jakaś forma wiary. Religia jest jednak zjawiskiem wielopłaszczyznowym, obejmującym zazwyczaj takie aspekty, jak rytuały, [...]
Do góry