BEZPŁATNY kongres online VMS Interna 2024 już 21-23 maja! 6 sesji - Ponad 25 wykładów - Sesje Q&A | Zapisz się >

Regulamin uczestnictwa w programach edukacyjnych wydawnictwa Medical Tribune Polska Sp. z o.o. obowiązujący od 01.01.2021r.

 1. Informacje ogólne
  • 1.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w następujących programach edukacyjnych „Sprawdź swoją wiedzę”:
   • Program edukacyjny „Sprawdź swoją wiedzę” – Pediatria – publikowany na łamach czasopisma "Pediatria po Dyplomie" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne, (od 10 do 17 pytań w każdym programie)
   • Program edukacyjny dla lekarzy „Sprawdź swoją wiedzę” – Ginekologia i Położnictwo - publikowany na łamach czasopisma "Ginekologia po Dyplomie" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, (od 13 do 15 pytań w każdym programie)
   • Program edukacyjny „Sprawdź swoją wiedzę” – Neurologia – publikowany na łamach czasopisma "Neurologia po Dyplomie" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, (15 pytań w każdym programie)
   • Dermatologia – publikowany na łamach czasopisma "Dermatologia po Dyplomie" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, akredytowany przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, (15 pytań w każdym programie)
   • Program edukacyjny „Sprawdź swoją wiedzę” – Onkologia – publikowany na łamach czasopisma „Onkologia po Dyplomie" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, (15 pytań w każdym programie)
   • Program edukacyjny „Sprawdź swoją wiedzę” – Psychiatria – publikowany na łamach czasopisma "Psychiatria po Dyplomie" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, (15 pytań w każdym programie)
   • Program edukacyjny „Sprawdź swoją wiedzę” – Diabetologia – publikowany na łamach czasopisma "Diabetologia po Dyplomie" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, (15 pytań w każdym programie)
   • Program edukacyjny „Sprawdź swoją wiedzę” – Interna – publikowany na łamach czasopisma "Medycyna po Dyplomie" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, (od 25 do 30 pytań w każdym programie)
   • Program edukacyjny „Sprawdź swoją wiedzę” – Stomatologia – publikowany na łamach czasopisma "Stomatologia po Dyplomie" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, akredytowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, (10 pytań w każdym)
   • Program edukacyjny „Sprawdź swoją wiedzę” – Medycyna sportowa – publikowany na łamach czasopisma "Medical Tribune" oraz na stronie internetowej www.podyplomie.pl, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, (10 pytań w każdym programie)
  • 1.2. Programy edukacyjne wymienione w punkcie 1.1. prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Programy edukacyjne posiadają akredytacje towarzystw naukowych oraz akceptacje Naczelnej Rady Lekarskiej. Okres rozliczeniowy trwa 4 lata, w ciągu których należy zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych.
  • 1.3. Organizatorem programów edukacyjnych jest firma Medical Tribune Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000060608, zwana dalej Organizatorem.
  • 1.4. Firma Medical Tribune Polska Sp. z o. o. figuruje w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 68-000020-001-0015
  • 1.5. Programy edukacyjne przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza potwierdzone przez właściwą okręgową izbę lekarską.
 2. Korzystanie z programów edukacyjnych
  • 2.1. Z programów edukacyjnych korzystać mogą lekarze będący prenumeratorami czasopism wydawanych przez Medical Tribune Polska Sp. z o.o. Z danego programu edukacyjnego może korzystać lekarz będący prenumeratorem konkretnego czasopisma zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 1.1.
  • 2.2 Programy edukacyjne tworzone są przez specjalistów i nadzorowane przez Rady Naukowe programów edukacyjnych.
  • 2.3 Programy edukacyjne składają się z części dydaktycznych oraz zestawów pytań i odpowiedzi publikowanych na stronie internetowej www.podyplomie.pl oraz w czasopismach zgodnie z informacją zawarta w punkcie 1.1. Pytania odnoszą się do artykułów zawartych w danym numerze czasopisma. Te same materiały dydaktyczne oraz zestawy pytań i odpowiedzi dostępne są na stronie internetowej www.podyplomie.pl. Uczestnik programu decyduje w których częściach programu edukacyjnego chce wziąć udział.
  • 2.4 Za udział w programach edukacyjnych przyznawane są punkty edukacyjne (1 punkt za jedną godzinę programu. Średni czas potrzebny na przeczytanie wszystkich artykułów, do których odnoszą się pytania oraz udzielenie odpowiedzi poniżej w tabeli). Program edukacyjny jest jeden i obejmuje dwa lata. Lekarz nie musi uczestniczyć w całym programie edukacyjnym. Za realizację programu edukacyjnego lekarzowi przysługują punkty edukacyjne. Lekarz otrzymuje tyle punków w ilu częściach programu edukacyjnego zdecydował się uczestniczyć. Warunkiem otrzymania punktów edukacyjnych jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań z jednej części programu.

Taryfikator punktowy – możliwe do uzyskania punkty w okresie 4 lat

L.p.TytułCzas na przeczytanie i odpowiedzi w godz.Ilość wydań / rokPunkty za roczną prenumeratę*Punkty za rozwiązanie quizu**Suma punktów możliwych do uzyskania w 1 rokuSuma możliwych do uzyskania punktów w okresie 4 latach***
1Medycyna po Dyplomie1511515170670
2Ginekologia po Dyplomie10651065250
3Pediatria po Dyplomie10651065250
4Psychiatria po Dyplomie10651065250
5Onkologia po Dyplomie10651065250
6Neurologia po Dyplomie10651065250
7Dermatologia po Dyplomie10651065250
8Medical Tribune765742178
9Stomatologia po Dyplomie10651065250
10Diabetologia po Dyplomie10451045170
11Kardiologia po Dyplomie650510
12Okulistyka po Dyplomie650510
13Chirurgia po Dyplomie650510
14Stany Nagłe po Dyplomie450510

* limit za posiadanie prenumeraty 10 pkt/4 lata

**minimum 60% poprawnych odpowiedzi

***uwzględnia limit 10pkt/4lata za posiadanie prenumeraty

  • 2.5. Uczestnicy programów edukacyjnych otrzymują certyfikaty potwierdzające ilość zdobytych punktów. Certyfikaty wydawane są w okresach rocznych i dotyczą roku kalendarzowego. Certyfikaty za dany rok kalendarzowy wydawane są w II kwartale roku następnego. Certyfikaty wysyłane są drogą pocztową i/lub przekazywane drogą elektroniczną. Uczestnik nie ma możliwości wygenerowania certyfikatu poprzez stronę internetową. Uczestnik programu edukacyjnego może otrzymać informację o ilości zdobytych punktów wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.podyplomie.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu 801-044-415 lub (22) 444 24 44.
  • 2.6. Uczestnik programu edukacyjnego odpowiada na pytania testowe:
  • - za pośrednictwem strony internetowej www.podyplomie.pl lub - na oryginalnych kuponach publikowanych na łamach czasopism
  • 2.7. W przypadku udzielenia odpowiedzi zarówno poprzez stronę www.podyplomie.pl, jak i przy użyciu oryginalnego kuponu z czasopisma wyłącznie pierwsza otrzymana odpowiedź zostanie zarejestrowana jako ważna.
  • 2.8. Termin udzielania odpowiedzi na poszczególne zestawy programów edukacyjnych jest ograniczony czasowo. Termin nadsyłania odpowiedzi publikowany jest każdorazowo w czasopismach oraz na stronie internetowej. Za odpowiedzi nadesłane po upływie wskazanego terminu Organizator nie przyznaje punktów edukacyjnych.
  • 2.9. W przypadku kuponów przesyłanych drogą pocztową, za datę otrzymania odpowiedzi uznaje się datę stempla pocztowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i/lub brak doręczenia kuponów z odpowiedziami przez operatorów pocztowych.
  • 2.10. O terminowości udzielenia odpowiedzi na pytania poprzez stronę internetową decyduje data i godzina zarejestrowania odpowiedzi przez system komputerowy Medical Tribune Polska Sp. z o. o.
  • 2.11. W przypadku odpowiedzi na kuponach publikowanych na łamach czasopism, uczestnik programu edukacyjnego przesyła wypełniony kupon na adres:
  • Medical Tribune Polska Sp. z o. o.

   ul. Powązkowska 44c

   01-797 Warszawa

  • 2.12. W przypadku dokonywania odpowiedzi za pośrednictwem strony internetowej:
   • a) uczestnik programu musi być zarejestrowanym użytkownikiem strony www.podyplomie.pl,
   • b) uczestnik programu potwierdza rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w otrzymanej wiadomości e-mail; dopiero w momencie kliknięcia w link aktywacyjny, konto staje się aktywne i możliwe jest zalogowanie do systemu;
   • c) poprzez rejestrację w serwisie uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz ich weryfikację – w szczególności podanego numeru prawa wykonywania zawodu;
   • d) po zarejestrowaniu się uczestnika programu na stronie internetowej www.podyplomie.pl, dostęp do programów edukacyjnych możliwy jest po wprowadzeniu loginu i hasła dostępu indywidualnego dla każdego uczestnika programu;
   • e) uczestnik programu odpowiada na pytania testowe zaznaczając odpowiedzi po wejściu na odpowiednią podstronę serwisu www.podyplomie.pl,
   • f) po zakończeniu okresu w którym można udzielać odpowiedzi na dany program edukacyjny, uczestnik jest informowany o prawidłowych i błędnych odpowiedziach udzielonych na pytania programu edukacyjnego. Prawidłowe odpowiedzi publikowane są w kolejnych numerach czasopism oraz są widoczne na stronie internetowej.
   • g) udzielając odpowiedzi na pytania, uczestnik programu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w programach edukacyjnych i akceptuje jego treść.
  • 2.13. Informacje techniczne dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi publikowane są na stronie www.podyplomie.pl.
  • 2.14. Prawidłowe odpowiedzi do programów edukacyjnych publikowane są w kolejnych numerach odpowiednich czasopism.
  • 2.15. Wszelkie reklamacje dotyczące poprawności odpowiedzi na pytania programów edukacyjnych wymienionych w punkcie 1.1. muszą wpłynąć na piśmie do siedziby Organizatora w terminie 30 dni od dnia publikacji odpowiedzi. O rozstrzygnięciu reklamacji decyduje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania pytania i nieprzyznania punktów edukacyjnych za takie pytanie.
 1. Ochrona danych osobowych
  • 3.1. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Programu. Program prowadzony jest w oparciu o dobrowolną zgodę osoby przystępującej wyrażoną poprzez przystąpienie do programu (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 - RODO). Zgoda może być w każdym czasie wycofana przez Uczestnika poprzez kontakt z Organizatorem, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje o administratorze opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronach www Organizatora pod adresem https://podyplomie.pl/polityka-prywatnosci. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza zasady wynikające z Prawa Uczestnik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres www: www.puodo.gov.pl).
 2. Postanowienia końcowe
  • 4.1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób uczestnictwa w programach edukacyjnych wymienionych w punkcie 1.1. organizowanych przez Medical Tribune Polska Sp. z. o.o. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.