Rzut oka na rtg

Duszność w przebiegu zdekompensowanej cukrzycy z kwasicą nieoddechową

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: kuba8907@gmail.com

  • Artykuł opisuje przypadek 61-letniego pacjenta przywiezionego na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu duszności spoczynkowej, trudności z poruszaniem się oraz niekontrolowanych ruchów lewej kończyny dolnej, u którego została rozpoznana kwasica nieoddechowa wtórna do zdekompensowanej cukrzycy typu 1

Opis przypadku

Mężczyzna, lat 61, został przywieziony przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) na SOR z powodu duszności spoczynkowej, trudności z poruszaniem się oraz niekontrolowanych ruchów lewej kończyny dolnej. Pacjent bez gorączki, dolegliwości stenokardialnych czy cech infekcji dolnych dróg oddechowych.

Badanie podmiotowe

Wezwanie ZRM pierwotnie nastąpiło z powodu problemów z poruszaniem się oraz ruchów mimowolnych lewej kończyny dolnej. Po przybyciu stwierdzono również duszność spoczynkową, którą chory po dłuższej rozmowie określił jako trwającą od kilku tygodni. Pacjent znajduje się pod opieką poradni diabetologicznej z powodu cukrzycy typu 1, jest leczony za pomocą intensywnej insulinoterapii (4 wstrzyknięcia). Dodatkowo od mniej więcej 5 dni przed zdarzeniem leczony był z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym lekami przeciwbólowymi oraz miorelaksacyjnymi. Negował dolegliwości stenokardialne, uczucie kołatania serca oraz objawy dyzuryczne. Przyznawał występowanie od ok. 2 tygodni polidypsji, poliurii oraz wzmożonej senności. Przy pogłębieniu wywiadu przekazał informację o problemach ze stabilizacją wartości glikemii w ostatnim czasie, pomimo korekcji dawki insuliny.

Badanie przedmiotowe

Chory w stanie ogólnym średnim. Przytomny w zachowanym kontakcie słowno-logicznym. Bez gorączki. Szyja średniowymiarowa z wyczuwalnymi po prawej stronie zmianami guzowatymi średnicy ok. 2 cm. Skóra różowa, bez patologii. Stan po amputacji palców p...

Diagnostyka

W ramach SOR wykonano pacjentowi badania laboratoryjne oraz zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej ([AP – anterior-posterior] ryc. 1). Ze względu na zgłaszane objawy neurologiczne w zakresie kończyny dolnej wykon...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie

Pacjentowi w ramach SOR włączono do leczenia intensywną insulinoterpię w formie dożylnej w celu wstępnej stabilizacji wartości glikemii oraz wyrównania zaburzeń [...]

Rozpoznanie

U pacjenta rozpoznano kwasicę nieoddechową wtórną do zdekompensowanej cukrzycy typu 1.

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na przedstawionym radiogramie klatki piersiowej (ryc. 1) widać:

Jak do tego doszło?

Przyczyną obserwowanej duszności była rozwinięta kwasica nieoddechowa, do której doszło w wyniku dekompensacji cukrzycy typu 2, najprawdopodobniej wtórnej do stanu zapalnego [...]

Do góry