Poznaj paragrafy

Kiedy NFZ wzywa do zapłaty

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Zanim lekarz zapłaci karę, powinien sprawdzić, czy jest ona zasadna i prawidłowo naliczona

Narodowy Fundusz Zdrowia coraz częściej wzywa lekarzy do zapłaty w związku z błędnym czy bezzasadnym wystawieniem recept na leki refundowane bądź wystawieniem rachunków na inne świadczenia objęte refundacją. Fundusz domaga się między innymi zwrotu kosztów leków refundowanych wypisanych ubezpieczonym pacjentom w okresie, gdy lekarze nie zawarli nowych umów z NFZ, upoważniających do wystawiania leków refundowanych, czyli pomiędzy lipcem a grudniem 2012 roku, w czasie tzw. protestu receptowego samorządu lekarskiego. Wezwania do zapłaty opiewają na kwoty od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Uprawnienia NFZ

Fundusz ma prawo kontrolować, czy środki finansowe są wydawane zgodnie z przepisami. Ma też obowiązek – w przypadku wykazania nieprawidłowości – dochodzić należności z tym związanych. Uprawnienia te wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Na tej podstawie płatnik ma prawo podważyć zasadność lub poprawność wystawionych recept lub rachunków na świadczenia, które podlegają refundacji. W celu realizacji swoich uprawnień fundusz ma prawo skontrolować świadczeniodawcę, zaś w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może na niego nałożyć karę umowną. Problemem są jednak niejasne przepisy ww. rozporządzenia, które mogą podlegać odmiennym interpretacjom.

Kary umowne

Brak jest określenia kryteriów oceny stosowanych przez NFZ co do reguł wystawiania recept, jak też zasad stosowanych przez fundusz przy naliczaniu kar umownych. Chodzi przede wszystkim o § 31.1 załącznika do ww. rozporządzenia, który stanowi: „Umowa może zawierać zastrzeżenie, że w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnych refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji”.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Uprawnienia NFZ

Fundusz ma prawo kontrolować, czy środki finansowe są wydawane zgodnie z przepisami. Ma też obowiązek – w przypadku wykazania nieprawidłowości – [...]

Wezwanie a nakaz zapłaty

Zanim zaczniemy się zamartwiać doręczonym pismem z funduszu, musimy rozróżnić wezwanie od nakazu zapłaty.

Dużo wątpliwości, a odpowiedzi brak

Kary nakładane przez NFZ budzą szereg wątpliwości. Podkreślić należy, że kary umowne dotyczą błędów formalnych na receptach, nie zaś merytorycznych (np. [...]

Nie uciekać przed listonoszem

Ważne jest odbieranie przez lekarza korespondencji. Brak odbioru pism sądowych nie jest żadnym rozwiązaniem z uwagi na tzw. skutek doręczenia. Dwukrotnie [...]

Kara za protest?

W ostatnim czasie lekarze otrzymują wezwania do zapłaty, w których NFZ domaga się zwrotu kosztów refundacji leków za 2012 rok, w [...]

NFZ bez racji

Roszczenia do zapłaty nienależnej kwoty refundacji są niezasadne. Lekarze, wystawiając receptę na lek refundowany, nie uzyskiwali bowiem z tego faktu żadnych [...]

Warto powiedzieć „nie”

Wielu lekarzy po otrzymaniu wezwania do zapłaty spełniło żądania i zapłaciło wskazane w piśmie kwoty. Niejasne przepisy oraz brak jednolitości w [...]
Do góry