Poznaj paragrafy

Recepty pro auctore i pro familia

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Przepisanie farmakoterapii sobie lub rodzinie – jak uniknąć błędów i nie narazić się płatnikowi


Pomiędzy wypisywaniem recept dla siebie i rodziny a wystawianiem „zwykłych” recept zachodzą zasadnicze różnice. Warto je przypomnieć, mając na uwadze coraz częstsze postępowania sądowe wytaczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeciwko lekarzom o zwrot nienależnie wypłaconej refundacji.

Recepta na produkty refundowane obejmuje:

► dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona,

► dane dotyczące pacjenta,

► identyfikator płatnika,

► dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych,

► datę wystawienia recepty,

► datę realizacji recepty „od dnia”, a jeżeli nie dotyczy – znak „X”,

► dane dotyczące osoby uprawnionej (imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu).

Elementy recepty na leki refundowane

Sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, w tym zasady wystawiania recept pro auctorepro familia, reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich. Paragraf 3 ust. 3 ww. rozporządzenia wskazuje elementy, które powinna zawierać recepta lekarska.[1]

Wystawianie recept w trybie pro auctore lub pro familia

Recepty pro auctore lekarz może wystawić na własne potrzeby, zaś recepty pro familia lekarz może wypisać dla najbliższej rodziny, do której przepisy prawa zaliczają małżonka lekarza, jego wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwo lekarza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można zatem wystawiać recept pro familia dla innych osób bliskich, np. teściowej, synowej czy przysposobionych dzieci. Dla takich osób prawo wystawienia recepty przysługuje lekarzom wykonującym zawód, na zasadach ogólnych.

Wystawianie recept pro auctore i pro familia różni się w kilku zasadniczych kwestiach od przepisywania leków pacjentom.

1

Istnieje możliwość ich wystawiania przez lekarzy dentystów, którzy w ogóle zaprzestali wykonywania zawodu. Zgodnie z art. 2 ust. 14 lit. c ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowe...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Recepta na produkty refundowane obejmuje:

► dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona,

Elementy recepty na leki refundowane

Sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, w tym zasady wystawiania recept pro auctore i pro familia, reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z [...]

Wystawianie recept w trybie pro auctore lub pro familia

Recepty pro auctore lekarz może wystawić na własne potrzeby, zaś recepty pro familia lekarz może wypisać dla najbliższej rodziny, do której [...]

Co wpisać na recepcie

Gdy lekarz będzie wystawiał receptę na własne potrzeby, w polu „pacjent” może wpisać albo wpisuje zwrot pro auctore lub inny równoważny [...]

2

Gdy lekarz dentysta wystawia receptę dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, recepta taka nie [...]

Dokumentowanie recept pro auctore lub pro familia

Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej recept wystawianych przez lekarza dla samego siebie albo dla członków rodziny uregulowane zostały przepisami rozporządzenia ministra zdrowia [...]

Co zawiera wykaz

Musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem lekarza i zawiera:► numer kolejny wpisu,► datę wystawienia recepty,► imię i nazwisko pacjenta (ewentualnie datę [...]

Recepty pro auctore lub pro familia w orzecznictwie SN

W odniesieniu do recept pro auctore i pro familia głośny stał się proces lekarza, od którego NFZ dochodził nienależnie wypłaconej refundacji [...]
Do góry