Poznaj paragrafy

Problematyczne postępowanie z odpadami medycznymi w placówce leczniczej

Mec. Arkadiusz Jóźwik

radca prawny, specjalista prawa medycznego

Adres do korespondencji: arkadiusz.jozwik@gmail.com

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie prowadzącym praktyki i poradnie stomatologiczne zagadnień związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami medycznymi, tak by z jednej strony było ono zgodne z celami regulacji dotyczącymi obchodzenia się z nimi, a z drugiej pozwoliło podmiotom wykonującym działalność leczniczą uniknąć ryzyka ujemnych następstw kontroli właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych bądź wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, a przynajmniej to ryzyko zminimalizować.

Niepewne zasady

Nie ma wątpliwości – dziś każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą z zakresu ochrony zdrowia na własny rachunek, czuje niepewność. Ten lęk spowodowany jest szeregiem czynników, począwszy od braku pewności co do przyszłości publicznego płatnika, zasad kontraktowania świadczeń, ich wyceny i realizacji umów, po swoistą labilność regulacji prawnych, zmieniających się często z dnia na dzień, uchwalanych bez szerszych konsultacji, niekiedy w porach wieczornego odpoczynku bądź w czasie do niedawna zarezerwowanym na sen.

Niepokój przedsiębiorców medycznych wzbudza nierzadko również brak jakichkolwiek regulacji w dziedzinach będących przedmiotem kontroli organów państwa. Taki stan zawsze daje pole do interpretacji osobom kontrolującym i nie sprzyja budowaniu zaufania do instytucji. Brak ugruntowanego modelu postępowania, wypracowanych i zgoła niezmiennych zasad, które są dobrze znane wszystkim podmiotom działającym w danej branży medycznej, jest wynaturzeniem ogólnego założenia, że każdy winien znać swoje prawa i obowiązki, dopiero zaś ich nieprzestrzeganie powinno być postrzegane w kategoriach pejoratywnych i niekiedy zagrożone sankcją.

Powyższy opis zdaje się idealnie wpasowywać w kwestię zasad postępowania z odpadami medycznymi.

Dotychczasowe regulacje

Wydaje się, że do końca 2015 roku wszystko było jasne. Zasady postępowania z odpadami medycznymi opisywało rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.[1]

Warto przypomnieć sobie te zasady, część z nich bowiem z powodzeniem jest do dzisiaj wykorzystywana w placówkach stomatologicznych.

Do końca 2015 roku odpady medyczne klasyfikowało się zasadniczo jako:

zakaźne – tj. niebezpieczne, zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów (kod 180103);

specjalne – tj. niebezpieczne, zawierające substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obecny stan prawny

Z przedstawionego opisu widać, że postępowanie z odpadami medycznymi, dość szczegółowo uregulowane, nie nastręczało szczególnych problemów podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Do [...]

Karta przekazania odpadów i karta ewidencji odpadów

Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć o takich dokumentach jak karta przekazania odpadów, ewentualnie karta ewidencji odpadów, które nieodłącznie wiążą się [...]

Podsumowanie

Prowadzący gabinety stomatologiczne powinni profilaktycznie dokonać analizy treści procedur sanitarnych w zakresie zasad postępowania z odpadami medycznymi i w niezbędnych zakresach [...]

Do góry