Program edukacyjny

Usunięcie zatrzymanego kła w zanikłej żuchwie u pacjenta geriatrycznego jako przygotowanie przedprotetyczne

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Lek. dent. Joanna Jarzęcka1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, p.o. kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2p.o. kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Lek. dent. Magda Aniko-Włodarczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, e-mail: magdaniko@wp.pl

Pacjenci geriatryczni, u których istnieje konieczność usunięcia zatrzymanych zębów, coraz częściej zgłaszają się do poradni chirurgicznych. Przyczyną są najczęściej dolegliwości bólowe lub chęć wykonania uzupełnień protetycznych. Ze względu na rozwiniętą diagnostykę radiologiczną istnieje możliwość odpowiedniej wizualizacji położenia zęba, który ma być poddany zabiegowi.

Zębem zatrzymanym określany jest ząb, który ma prawidłowo rozwinięte wierzchołki korzeni, lecz nie uległ wyrznięciu w przewidywanym dla niego czasie. Wyróżnia się zatrzymanie całkowite, gdy ząb przykryty jest tkanką kostną, lub częściowe, gdy korona zęba ma kontakt z jamą ustną. Najczęściej zatrzymaniu ulegają trzecie zęby trzonowe, dużo rzadziej spotyka się zatrzymane kły – odsetek ich występowania wśród górnych zębów szacuje się na 1-3 proc.[1,2] W żuchwie zjawisko to spotykane jest zdecydowanie rzadziej, w literaturze częstość szacowana jest na 0,35 proc.[3] Wśród przyczyn powodujących retencję kłów wyróżniamy m.in.:

  • mechaniczną przeszkodę drogi wyrzynania,
  • niewystarczającą ilość miejsca w łuku zębowym,
  • przedwczesną utratę zębów i zmiany ich wielkości (tab. 1).[3]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjentka, lat 60, zgłosiła się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przed planowanym wykonaniem protez zębowych. Po badaniu wewnątrzustnym wykonano [...]

Podsumowanie

Obecnie, ze względu na starzejące się społeczeństwo, osoby w wieku podeszłym stają się coraz częstszymi pacjentami w poradniach chirurgii stomatologicznej. Wielochorobowość, [...]

Do góry