Program edukacyjny

Diagnostyka pionowego złamania korzenia zęba z wykorzystaniem CBCT – opis przypadku

Dr n. med. Oskar Armata1

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska2

1Zakład Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
2Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Dr n. med. Oskar Armata, e-mail: oskar.armata@umed.lodz.pl

W pracy przedstawiono zastosowanie tomografii wolumetrycznej wiązki stożkowej w diagnozowaniu pionowego złamania korzenia zęba. CBCT jest metodą, która pozwala na szybkie i skuteczne rozpoznanie i zaplanowanie leczenia. Powinna być stosowana jako metoda z wyboru w diagnozowaniu tego typu przypadków.

Rozpoznanie pionowych złamań korzeni (ang. VRF – Vertical Root Fracture) zębów sprawia stomatologom wiele trudności. Diagnostyka opiera się głównie na obrazowaniu radiologicznym, które – jak pokazują badania – potwierdza obecność szczeliny złamania w 1/3 przypadków.[1-3] Na tak małą skuteczność diagnozowania złamań na zdjęciach rentgenowskich wpływa wiele czynników. Są to m.in.: budowa anatomiczna zębów, obecność artefaktów, geometria projekcji oraz umiejętności osoby wykonującej zdjęcie. Obraz kliniczny i radiologiczny pionowych złamań korzeni zębów często sugeruje powikłania leczenia endodontycznego lub zaawansowaną chorobę przyzębia.[4] Dolegliwości bólowe nasilające się podczas nagryzania, zmiany w tkankach okołowierzchołkowych (okw) i przyzębiu brzeżnym mogą skutkować błędnym rozpoznaniem i w konsekwencji nieprawidłowym postępowaniem terapeutycznym.

Wyeliminowanie głównych ograniczeń konwencjonalnych radiogramów stało się podstawą do poszukiwania nowych metod diagnostycznych. Technologią, która umożliwia ukazanie struktur w trzech płaszczyznach, jest tomografia komputerowa (TK). Szybszą i bezpieczniejszą metodą, wykorzystującą promieniowanie X jako wiązkę stożkową, jest tomografia wolumetryczna (CBCT). W porównaniu z klasyczną tomografią komputerową, CBCT pozwala na uzyskanie danych w krótszym czasie i znaczną redukcję dawki promieniowania, co powoduje, że jest coraz częściej wykorzystywana w diagnostyce stomatologicznej.

Opis przypadku

Do gabinetu stomatologicznego zgłosiła się 68-letnia pacjentka z dolegliwościami bólowymi i obrzękiem w szczęce po stronie lewej. Z wywiadu wynikało, że ból występuje od dwóch tygodni, nie jest zbyt nasilony i wzmaga się przy nagryzaniu. Dodatkowo...

W trakcie badania klinicznego na błonie śluzowej wyrostka zębodołowego zauważono zaczerwienienie i niewielki naciek zapalny tkliwy przy ucisku. Stwierdzono negatywną reakcję obydwu zębów w teście wrażliwości na ciepło (rozgrzana gutaperka) i zimno...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Z danych piśmiennictwa wynika, że pionowe złamania korzeni nie są częste i według różnych źródeł[5,6] stanowią od 2 do 5 proc. [...]

Do góry