Poznaj paragrafy

Przed sądem zawodowym – jak skutecznie odpierać zarzuty

Paweł Strzelec

Radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji: Paweł Strzelec, e-mail:pstrzelec@o2.pl

W artykule omówiono przebieg postępowania sądowego w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarza dentysty. Wskazano na jego prawa i obowiązki jako uczestnika tego postępowania. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące sytemu kar oraz środków zaskarżenia. Przedstawiono również problematykę związaną z taktyką odpierania zarzutów w ramach toczącego się postępowania.

W pierwszej części opracowania („Medical Tribune Stomatologia” nr 9 2019) pisaliśmy o tym, że coraz większa grupa pacjentów wchodzących w spór prawny z lekarzem dentystą decyduje się zaangażować w to organy lekarskiego samorządu zawodowego – rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz sądy lekarskie. Rozbudowany katalog kar, które sąd lekarski jest władny wymierzyć, może poważnie nadszarpnąć nie tylko reputację, na którą lekarz dentysta pracował latami, ale także, w skrajnych przypadkach, uniemożliwić dalsze wykonywanie zawodu. Co gorsza, w wielu sytuacjach po zakończonym postępowaniu (szczególnie wówczas, gdy doszło do ukarania lekarza) znaczna część pacjentów wysuwa żądania finansowe (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta), wykorzystując niekorzystne dla medyków ustalenia poczynione w ramach postępowania zawodowego. Mając to na uwadze, należy postulować, aby lekarze, wobec których rzecznik lub sąd lekarski prowadzą postępowanie, podjęli aktywną obronę w W pierwszej części opracowania („Medical Tribune Stomatologia” nr 9 2019) pisaliśmy o tym, że coraz większa grupa pacjentów wchodzących w spór prawny z lekarzem dentystą decyduje się zaangażować w to organy lekarskiego samorządu zawodowego – rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz sądy lekarskie. Rozbudowany katalog kar, które sąd lekarski jest władny wymierzyć, może poważnie nadszarpnąć nie tylko reputację, na którą lekarz dentysta pracował latami, ale także, w skrajnych przypadkach, uniemożliwić dalsze wykonywanie zawodu. Co gorsza, w wielu sytuacjach po zakończonym postępowaniu (szczególnie wówczas, gdy doszło do ukarania lekarza) znaczna część pacjentów wysuwa żądania finansowe (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta), wykorzystując niekorzystne dla medyków ustalenia poczynione w ramach postępowania zawodowego. Mając to na uwadze, należy postulować, aby lekarze, wobec których rzecznik lub sąd lekarski prowadzą postępowanie, podjęli aktywną obronę w celu odparcia stawianych zarzutów.

Lekarz jako obwiniony

Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej są pokrzywdzony, lekarz, którego dotyczy postępowanie lub obwiniony (art 56 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich). W postępowaniu przed sądem lekarskim stroną jest również rzecznik odpow...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obrońca

Kluczowym prawem obwinionego lekarza jest prawo do obrony. Może ono przybrać postać tzw. obrony formalnej, polegającej na tym, że obwiniony może [...]

Prawa obwinionego lekarza

Oprócz prawa do ustanowienia obrońcy, obwiniony lekarz może korzystać z szeregu praw, w ramach których będzie dążył do zakwestionowania stawianych mu [...]

Obowiązki obwinionego

Jeśli chodzi o obowiązki obwinionego lekarza, to dotyczą one głównie powinności rzutujących na sprawne przeprowadzenie postępowania. Obwiniony ma przede wszystkim obowiązek [...]

Tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza

W przypadku szczególnie ciężkich zarzutów, już w trakcie toczącego się postępowania obwinionemu lekarzowi może zostać zawieszone prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z [...]

Postępowanie przed sądem lekarskim

O skierowaniu wniosku o ukaranie do właściwego sądu lekarskiego rzecznik odpowiedzialności zawodowej zawiadamia:

Kary

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, sąd lekarski może orzekać następujące kary:

Postępowanie odwoławcze

W ramach postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarza dopuszczalne jest postępowanie odwoławcze. Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego stronom przysługuje odwołanie do [...]

Zatarcie skazania

Informację o ukaraniu lekarza umieszcza się w rejestrze prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską. Usunięcie takiego wpisu (zatarcie skazania) następuje po upływie [...]

Podsumowanie

Pamiętaj:

Do góry