Poznaj paragrafy

Odpowiedzialność majątkowa podmiotu i zatrudnionego personelu

Paweł Strzelec

Radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji: Paweł Strzelec, e-mail:pstrzelec@o2.pl

W opracowaniu przedstawiono szereg porad prawnych związanych z codzienną praktyką zawodową lekarza dentysty prowadzącego działalność gospodarczą. Zaprezentowano problematykę dotyczącą informacji, którą pacjent winien uzyskać w związku z zabiegiem oraz wyrażenia zgody na świadczenie medyczne. Wskazano także na reguły odpowiedzialności majątkowej podmiotu udzielającego świadczeń i zatrudnionego personelu wobec pacjenta.

Codziennej działalności leczniczej prowadzonej przez lekarzy stomatologów towarzyszy szereg dylematów prawnych. Wśród nich kluczowe znaczenie mają problemy z związane ze szkodami na zdrowiu pacjenta wynikającymi z udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ich skutkiem mogą być roszczenia majątkowe, choć często pacjent zwraca się jedynie o udzielenie świadczeń naprawczych, korygujących negatywne skutki poprzednio prowadzonego leczenia. Takich przypadków nigdy nie można ignorować, wprost przeciwnie – należy podjąć szereg kroków zapobiegających ewentualnemu konfliktowi prawnemu. Mając na uwadze, iż bezpośrednimi sprawcami takich szkód mogą być zatrudnieni w podmiocie lekarze (także tacy, którzy w nim już nie pracują), warto poddać analizie zagadnienie odpowiedzialności majątkowej samego podmiotu oraz zatrudnionego w nim personelu medycznego.

Analiza dokumentacji medycznej

Kluczową sprawą w sytuacjach, gdy pacjent zgłasza się z problemem zdrowotnym, którego przyczyna może wynikać z poprzednio udzielonych świadczeń, jest szczegółowa analiza zgromadzonej dokumentacji medycznej. Powinna ona dotyczyć w pierwszym rzędzie tego, jakim konkretnie zabiegom pacjent był poddawany oraz kto z zatrudnionego personelu bezpośrednio je wykonywał. Równie ważne będzie sprawdzanie zgromadzonej dokumentacji pod kątem prawidłowości udzielonych pacjentowi informacji oraz odebranych od niego zgód na świadczenia zdrowotne.

Co pacjent powinien wiedzieć, wyrażając zgodę na świadczenie

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta „Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami”.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co pacjent powinien wiedzieć, wyrażając zgodę na świadczenie

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta „Pacjent ma prawo do informacji [...]

Czy wypełnienie obowiązku informacyjnego i pozyskanie zgody pacjenta zwalnia lekarza z odpowiedzialności

W dyskusjach z lekarzami zdarza mi się słyszeć następujący argument: „Przecież pacjent dużo wiedział o potencjalnych negatywnych następstwach terapii i wyraził [...]

Kiedy lekarz nie informuje – płaci

Skutkiem naruszenia praw pacjenta, w tym także prawa do informacji, może być pociągnięcie podmiotu/lekarza dentysty do odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z art. [...]

Lekarz, który udzielał świadczeń, już u mnie nie pracuje. Odesłać mu problematycznego pacjenta?

Zdarza się, że pacjent zgłasza się do podmiotu, w którym było prowadzone leczenie, i sygnalizuje określone problemy zdrowotne będące następstwem udzielonych [...]

Kto powinien zapłacić

Odpowiedź na tak postawione zagadnienie zależy w głównej mierze od tego, jaki rodzaj umowy wiąże lekarza – sprawcę szkody z placówką [...]

Poinformowanie ubezpieczyciela

Z punktu widzenia rozliczeń finansowych, istotną kwestią są aspekty ubezpieczeniowe zgłaszanych przez pacjentów szkód na zdrowiu. Jeśli pacjent nie zadowala się [...]
Do góry