Poznaj paragrafy

Gabinet dentystyczny w czasie epidemii

Paweł Strzelec

radca prawny,

sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail: pstrzelec@o2.pl

Ogłoszenie stanu epidemii bardzo poważnie zakłóciło funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia. Ta sytuacja w sposób szczególny dotyka placówek stomatologicznych, z których znaczna część ograniczyła do niezbędnego minimum (lub wręcz całkowicie zawiesiła) przyjmowanie pacjentów. W tych gabinetach, których właściciele zdecydowali się kontynuować działalność, pojawia się szereg dylematóww sposób szczególny dotyka placówek stomatologicznych, z których znaczna część ograniczyła do niezbędnego minimum (lub wręcz całkowicie zawiesiła) przyjmowanie pacjentów. W tych gabinetach, których właściciele zdecydowali się kontynuować działalność, pojawia się szereg dylematów dotyczących zagadnień prawnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych potrzebującym pacjentom. W artykule próbujemy odpowiedzieć na niektóre z pytań dotyczących tych problemów.

Decydując się na kontynowanie działalności leczniczej, należy brać pod uwagę przede wszystkim czynniki medyczne, które mogą mieć wpływ na ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem pacjentów oraz członków personelu placówki. Ryzyko to w przypadku świadczeń stomatologicznych jest dzisiaj realne, głównie z uwagi na duże ilości aerozolu wodnego uwalnianego w trakcie zabiegów przeprowadzanych w obrębie jamy ustnej.

Czynniki ryzyka w trakcie działania gabinetu

Na pierwszy plan wysuwa się problem dostępu do środków ochrony osobistej oraz dostosowanie infrastruktury placówki do zagrożeń epidemiologicznych. W świetle zaleceń konsultantów krajowych gabinet powinien być wyposażony w standardową wentylację, ze stałą wymianą powietrza. Po wizycie pacjenta zasadniczą kwestią jest bezpieczne zdjęcie stroju ochronnego przez personel, a to oznacza konieczność wydzielenia specjalnego pomieszczenia do tej czynności. Równie istotne jest użycie ponadstandardowych środków ochrony osobistej, choć ich dostępność jest dzisiaj znacznie ograniczona, a tam, gdzie ona się pojawia, trzeba się liczyć z poważnymi kosztami ich zakupu. Szczególne znaczenie ma odzież ochronna przeznaczona dla personelu medycznego (m.in. fartuchy, czepki, rękawiczki, ochraniacze na buty, maseczki, gogle oraz przyłbice ochronne), a nawet dla pacjenta (np. jednorazowe fartuchy i rękawiczki).

Dużą rolę w ograniczaniu ryzyka zakażenia odgrywa sam moment przyjęcia pacjenta w gabinecie – poczynając od zobowiązania go do dezynfekcji rąk, przy użyciu odpowiednich preparatów w dozownikach, które należy umieścić przy wejściu do placówki. Ważn...

Dobrze jest wprowadzić w formie pisemnej procedurę przeciwdziałania zakażeniu w gabinecie i przeszkolić personel w zakresie jej stosowania. Praktyczną umiejętność w tej kwestii personel placówki powinien potwierdzić podpisem. Taka procedura uspraw...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka w trakcie działania gabinetu

Na pierwszy plan wysuwa się problem dostępu do środków ochrony osobistej oraz dostosowanie infrastruktury placówki do zagrożeń epidemiologicznych. W świetle zaleceń [...]

Czy można obciążyć pacjenta kosztem dodatkowych środków ochrony?

Wszystkie powyższe czynniki ochrony (koszty materiałów, mniejsza częstotliwość przyjęć itp.) negatywnie wpływają na ekonomiczną opłacalność prowadzonej działalności. Brak jest przeszkód prawnych, [...]

Jak w czasie epidemii rozbudować wywiad z pacjentem?

Nadrzędnym zaleceniem kierowanym do lekarzy dentystów – zarówno przez konsultantów krajowych, jak i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS) – jest ograniczenie zakresu [...]

Pacjent z bólem i podejrzeniem zakażenia wirusem

Jeśli wynik powyższego wywiadu lub wstępne badanie wskazują na podejrzenie nosicielstwa wirusa, należy podjąć kolejne działania:

Przestrzegamy zaleceń administracyjnych

W chwili przygotowywania niniejszego opracowania nie mamy niestety szczegółowych aktów prawnych od organów państwa, w których kompleksowo uregulowano by problematykę bezpieczeństwa [...]

Informować pacjenta o ryzyku zakażenia w gabinecie

Przepisy prawa expressis verbis nie wprowadzają takiego obowiązku. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z art. 31 ustawy o zawodach lekarza i [...]

Pozwanie lekarza dentysty przez pacjenta – realia

Pacjent pozywający lekarza z tytułu tzw. szkody medycznej (dotyczy to także zakażenia patogenem) jest zobligowany wykazać (udowodnić) wszystkie przesłanki, z których [...]

Ochrona lekarzy dentystów w czasie pandemii w ramach polisy OC

Brak jest podstaw prawnych do wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej lekarzy w trakcie stanu epidemii. Problematyka ubezpieczenia lekarzy dentystów była już omawiana wcześniej [...]

Rozwiązania prawne ważne dla środowiska medycznego

Jedną z pierwszych reakcji władzy publicznej na zaistniałą sytuację było stworzenie narzędzia prawnego ułatwiającego walkę z epidemią. Od 8 marca br. [...]
Do góry