Prawo

Modele diagnostyczne i zdjęcia rentgenowskie w praktyce dentystycznej okiem prawnika

radca prawny Paweł Strzelec

Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail: pstrzelec@o2.pl

  • Czy modele dentystyczne należy zaliczyć do szczególnej kategorii dokumentacji medycznej?
  • Zwrócenie uwagi na okresy przechowywania oraz wykorzystania modeli i zdjęć jako elementu obrony lekarzy dentystów przed roszczeniami pacjenta

Nieodłącznym elementem działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy dentystów jest prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej. O ile poszczególne rodzaje dokumentacji utrwalanej przez lata w postaci papierowej (a dziś w formie elektronicznej) nie nastręczają medykom większych problemów, o tyle pojawiają się istotne wątpliwości dotyczące charakteru prawnego modeli dentystycznych oraz zdjęć RTG. Obowiązujące przepisy, choć bardzo lapidarnie, regulują kwestię przechowywania i udostępniania tych zdjęć. Niestety, w systemie prawa brak jest choćby szczątkowych unormowań dotyczących modeli diagnostycznych powstających w trakcie leczenia ortodontycznego. Podstawowe pytanie, na które należy odpowiedzieć, dotyczy tego, czy owe modele mogą być zaliczone do którejś z kategorii dokumentacji medycznej. Rozwiązanie tego problemu jest kluczowe z punktu widzenia zasad ich przechowywania oraz udostępniania uprawnionym osobom.

Czy modele diagnostyczne należy zaliczyć do dokumentacji medycznej?

Obowiązujące przepisy nie zawierają pełnej definicji dokumentacji medycznej. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w art. 2 ust. 1 pkt 1 stanowi, iż przez dokumentację medyczną rozumie się dokumentację, o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP). Problem jednak w tym, iż przywołana ustawa o prawach pacjenta, choć bardzo obszernie reguluje wiele kwestii odnoszących się do dokumentacji medycznej, to jednak pojęcia tego nie precyzuje.

W doktrynie prawa medycznego ukształtowały się dwa stanowiska w zakresie definicji dokumentacji medycznej. Część autorów opowiada się za definicją szeroką, zgodnie z którą pod tym pojęciem kryją się określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach odrębnych dane odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta i dotyczące udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, gromadzonych i udostępnianych na zasadach określonych w tej ustawie1. Przyjęcie takiej definicji dokumentacji medycznej powinno skutkować zaliczeniem do jej zakresu modeli diagnostycznych.

W ujęciu wąskim, którego osobiście jestem zwolennikiem, dokumentację medyczną stanowią dane pacjenta, dane podmiotu udzielającego świadczeń, opis stanu zdrowia pacjenta oraz rodzaj i zakres wykonanych świadczeń zdrowotnych wraz datą ich wykonania....

Do góry