Prawo

Błędy, których należy unikać, udostępniając dokumentację medyczną

radca prawny Paweł Strzelec

Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji:

Paweł Strzelec

e-mail: pstrzelec@o2.pl

  • O mówienie problematyki udostępniania dokumentacji medycznej
  • Wskazanie na najczęstsze błędy popełniane w omawianym zakresie przez lekarzy dentystów
  • Poruszenie kwestii osób i podmiotów uprawnionych do korzystania z dokumentacji medycznej

Codzienna praca dekarza dentysty to w głównej mierze dbałość o jakość udzielanych świadczeń medycznych. Na prawidłowe wykonywanie praktyki stomatologicznej mają wpływ również inne czynności, także te związane ze sferą dokumentacji medycznej, której prawidłowe prowadzenie jest obowiązkiem każdego stomatologa. Równie istotna kwestia to jej udostępnianie uprawnionym osobom i podmiotom. W praktyce można obserwować wiele błędów, które w tym zakresie popełniają medycy i placówki medyczne. Warto te błędy zaprezentować, wskazując równocześnie, jak powinno wyglądać prawidłowe, zgodne z prawem postępowanie w takich przypadkach. Jest to o tyle istotne, że błędy, których na tym polu można się dopuścić, mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, od utarty pacjenta począwszy, a na karach finansowych wymierzanych przez uprawione podmioty (m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta) skończywszy.

Błąd 1 – prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma wyłącznie pacjent i osoby przez niego upoważnione

Dokumentacja medyczna zawiera ściśle chronione informacje na temat pacjenta (jego dane osobowe) − chorób, na które cierpi oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych. Dostęp do tych danych jest więc ściśle reglamentowany. Nie oznacza to jednak, że wyłącznie pacjent i osoby przez niego upoważnione mogą mieć dostęp do tej dokumentacji. Przepisy prawa określają wiele podmiotów, którym dokumentacja medyczna może, a nawet powinna być udostępniana.

Art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

1. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

2. Organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta (RPP), Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ), organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

2a. Podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Błąd 1 – prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma wyłącznie pacjent i osoby przez niego upoważnione

Dokumentacja medyczna zawiera ściśle chronione informacje na temat pacjenta (jego dane osobowe) − chorób, na które cierpi oraz udzielanych mu świadczeń [...]

Błąd 2 – dokumentacja jest udostępniana jedynie po wypełnieniu przez osobę uprawnioną stosownego formularza

Dopuszczalna jest praktyka polegająca na przygotowaniu przez placówkę formularza wniosku o udostępnianie dokumentacji medycznej. Taki formularz powinien być traktowany jako pomoc [...]

Błąd 3 – w każdym przypadku mogę pobrać opłatę za udostępnienie dokumentacji

Przepisy prawa umożliwiają pobieranie opłat z tytułu wydania dokumentacji medycznej. Jednak błędem jest pobieranie takich opłat w każdym przypadku. Od 4 [...]

Błąd 4 – pacjent powinien wykazać powody, dla których zwraca się o wydanie dokumentacji

Nieprawidłową praktyką jest uzależnianie wydania dokumentacji od tego, czy pacjent wskaże, jaki jest cel jego wniosku. Kwestia ta nie powinna być [...]

Błąd 5 – jeśli pacjent tego żąda, muszę mu wydać oryginał dokumentacji

Pacjentowi wydawany jest zasadniczo wydruk (w przypadku wersji papierowej − kopia) jego dokumentacji medycznej. Oryginał za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem [...]

Błąd 6 – to regulamin placówki określa, w jakim terminie wydawana jest dokumentacja medyczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki. Postanowienia regulaminu wewnętrznego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, określające termin udostępnienia [...]

Błąd 7 – dokumentację po śmierci pacjenta mogą otrzymać jedynie osoby upoważnione przez niego za życia

Dokumentacja medyczna oraz dane w niej zawarte podlegają ochronie także po śmierci pacjenta. Przepisy prawa pozwalają jednak na udostępnienie dokumentacji innym [...]

Pamiętaj

Dokumentacja medyczna i dane w niej zawarte podlegają ścisłej ochronie. Nie tylko pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej. Jeżeli o [...]
Do góry