Staże podyplomowe na nowych zasadach

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie staży podyplomowych lekarzy przewiduje nowe programy i wzrost wynagrodzeń w najbliższych dwóch latach.

Rozporządzenie ustala nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na lata 2017-2019, gdyż zgodnie z ustawą na razie jedynie w tym horyzoncie czasowym znane są wszystkie parametry niezbędne do ich określenia.
Do 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie, będące podstawą do ustalenia podwyżki, jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla tej grupy pracowników (0,73) oraz kwoty 3,9 tys. zł brutto, a począwszy od 2020 r., podstawa ta będzie iloczynem współczynnika pracy i rzeczywistej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie.
Projekt rozporządzenia przewiduje też ujednolicenie zasad przyznawania miejsc stażowych. Novum stanowi określenie sposobu wyliczania średniej ocen, która jest brana pod uwagę przy kierowaniu lekarza lub lekarza dentystę do odbycia stażu oraz wprowadzenie okoliczności, w których średnia ulega podwyższeniu o 0,5 pkt. Dotychczas okręgowe rady lekarskie w drodze uchwały różnie ustalały dodatkowe kryteria mające na celu premiowanie lekarzy z najlepszymi wynikami ze studiów lub aktywnych naukowo, umożliwiając im w ten sposób pierwszeństwo w wyborze miejsca odbywania szkolenia. Wprowadzenie jednolitych zapisów w tym zakresie, jak również dodatkowych przesłanek premiujących (podwyższających średnią) stanowiło przedmiot postulatów stowarzyszeń skupiających studentów i młodych lekarzy.
Dokument reguluje też wymiar dyżurów. W trakcie stażu lekarz ma pełnić dwa dyżury w tygodniu w wymiarze nie większym niż pięć godzin. Zmiana ta również stanowiła przedmiot postulatu środowiska młodych lekarzy. Dodatkowo, w wyniku modyfikacji ramowego programu stażu podyplomowego lekarzy, aktualizacji uległy miejsca pełnienia dyżurów stażystów (np. staż obejmujący szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej będzie obejmował także treści związane z profilaktyką HCV).

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować