Czy praca w poradni uzależnień wyklucza z podwyżki?

04 września 2018

Resort zdrowia wyjaśnia.

„Dodatki lojalnościowe”, czyli podwyżki płacy zasadniczej do 6750 zł dla specjalistów zatrudnionych w szpitalach posiadających kontrakty z NFZ, którzy zobowiążą się do nieudzielania takich samych świadczeń w innym podmiocie posiadającym kontrakt z NFZ – wciąż budzą wątpliwości. Tym razem mają je psychiatrzy. – Apeluję o zajęcie się sprawą podwyżek do 6750 zł dla specjalistów psychiatrów. Otóż lektura ustaw wskazuje na to, że nie można łączyć pracy w oddziale i w poradni zdrowia psychicznego czy poradni terapii uzależnień. Także komunikat MZ dotyczący interpretacji nie wskazuje, aby można było łączyć te prace. Wymienia AOS, ale wg interpretacji NFZ PZP nie są AOS, ale należą do opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a te są wymieniane jako miejsca niedozwolone! – napisał do podyplomie.pl jeden z psychiatrów. Lekarz zapewnia, że taka sama interpretacja pojawiała się na stronach Porozumienia Rezydentów. – W środowisku psychiatrów panuje zamieszanie i pojawiają się sprzeczne interpretacje. Psychiatrzy są jedyną grupą w ten sposób potraktowaną. Czujemy się dyskryminowani. Wielu z nas rozważa rezygnację z pracy w ambulatoriach, a to może realnie zagrozić pozaszpitalnej opiece psychiatrycznej – napisał lekarz. Oto odpowiedź, jakiej podyplomie.pl udzielił Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia: „Zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532), polega na tym, by lekarz (lekarz dentysta) posiadający specjalizację, nie uczestniczył odpłatnie w udzielaniu u świadczeniodawcy, innego niż pracodawca, któremu złożył to zobowiązanie, świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w warunkach całodobowych lub całodziennych. Lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy, wobec którego zobowiązał się zgodnie z ww. art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy, a który to świadczeniodawca ma umowę na świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego lub umowę na inne świadczenia udzielane w warunkach całodobowych lub całodziennych, może wykonywać świadczenia: 1) w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej komercyjnie – bez ograniczeń; 2) z następujących zakresów: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (dalej „AOS”), podstawowej opieki zdrowotnej (dalej „POZ”), rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych – u innego świadczeniodawcy, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej „NFZ”) – bez ograniczeń; 3) z zakresu rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych, udzielanych w warunkach całodobowych lub całodziennych – w przypadku, gdy świadczeniodawca nie zawarł
z NFZ umów choćby z jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 4) nieodpłatnie – w ramach wolontariatu; 5) w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej; 6) u tego samego świadczeniodawcy  – bez ograniczeń; 7) u świadczeniodawcy, który został wymieniony w opublikowanym przez dyrektora OW NFZ wykazie podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania – jeżeli lekarz będzie udzielał świadczeń w ramach profili lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wymienionych w ww. wykazie (art. 8 Ustawy). Wobec powyższego dopuszczalne jest łączenie pracy w oddziale z pracą u innego świadczeniodawcy w poradni zdrowia psychicznego lub poradni terapii uzależnień, gdyż świadczenia w poradni udzielane są w trybie ambulatoryjnym. Takiemu lekarzowi specjaliście, po podpisaniu zobowiązania, przysługuje podwyższenie wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 Ustawy”.
ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować