Czy minister Ziobro pochyli się nad wynagrodzeniem biegłych?

16 listopada 2018

Obecna stawka godzinowa: 20 – 30 zł.

Pozyskanie biegłych sądowych z dziedziny medycyny, którzy mimo natłoku obowiązków zawodowych będą gotowi wydawać opinie na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości, graniczy dziś z cudem.

Na listach biegłych sądowych brakuje ponad 6 tys. takich osób. Braki są najbardziej dotkliwe w zakresie ortopedii i traumatologii. Powodem są niskie stawki i obciążenie odpowiedzialnością karną za ewentualne błędy. Obecnie wynagrodzenie biegłych jest obliczane na podstawie współczynnika od 1,28 proc. do 1,81 proc. kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Biorąc pod uwagę ustawę budżetową na 2018 rok, wynagrodzenie za godzinę pracy biegłego z zakresu medycyny wynosi od 22,90 zł do 32,38 zł.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej, dla zachęcenia lekarzy specjalistów do pracy konieczna jest zarówno zmiana zasad wynagradzania biegłych z zakresu medycyny, jak i uchylenie przepisów Kodeksu karnego, które przewidują nieadekwatnie surowe kary za ewentualne błędy w związku z wykonywaniem zadań biegłego. NRL wskazuje, że biegli sądowi z zakresu medycyny powinni otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze, podobnie jak lekarze specjaliści, w wysokości 3-krotnej średniej krajowej. Na tej podstawie należy ustalić wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy biegłego lekarza.

Naczelna Rada Lekarska postuluje również wprowadzenie negocjacyjnego systemu ustalania wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu medycyny. Lekarz powołany do sporządzenia opinii w postępowaniu cywilnym lub karnym powinien mieć możliwość uzgodnienia z góry z organem procesowym ryczałtowej stawki wynagrodzenia za sporządzenie opinii przy uwzględnieniu przewidywanego nakładu pracy, stopnia skomplikowania materii oraz wagi rozstrzyganej sprawy. Nie zawsze bowiem wynagrodzenie liczone według stawki godzinowej zapewnia prawidłową wycenę wysiłku i wiedzy biegłego. NRL zaapelowała więc do ministra sprawiedliwości o pilną nowelizację przepisów dotyczących zasad wynagradzania biegłych sądowych z zakresu medycyny. Wniosła też o uchylenie lub złagodzenie przepisów przewidujących odpowiedzialność karną biegłych sądowych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować