Umiejętności będą trudniejsze do zdobycia?

OZZL chwali projekt ustawy, ale ma jedno „ale”.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy poparł zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty zaproponowane ministrowi przez zespół utworzony w wyniku porozumienia między ministrem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL, z dr. Jarosławem Bilińskim na czele.

Do jednej zmiany związek ma zastrzeżenia – chodzi o sposób zdobywania umiejętności lekarskich. W ocenie OZZL proponowany w ustawie sposób ich nabywania jest niepotrzebnie sformalizowany. – Spowoduje to faktyczne utrudnienie nabywania umiejętności przez lekarzy, czego skutkiem będzie ograniczenie dostępności określonych świadczeń objętych zakresem tych umiejętności – ostrzega Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.

Krzysztof Bukiel tłumaczy podyplomie.pl, że obecnie zdobywanie takich umiejętności jak np. w zakresie USG czy endoskopii jest sprawą lekarza i jego osobistej odpowiedzialności. Na dowolnym etapie zawodowej kariery może on nauczyć się przydatnej w jego ocenie umiejętności podczas wybranych przez siebie kursów lub szkoląc się indywidualnie. W proponowanym projekcie wymagane byłoby odbycie stosownych kursów zakończonych egzaminem, podobnie jak to jest w przypadku specjalizacji.

Dlaczego więc ministerialny zespół zaproponował takie utrudnienia? – W zespole pracowały różne osoby, także znane autorytety medyczne, a ostateczna propozycja była wynikiem kompromisu – tłumaczy Krzysztof Bukiel.

– Generalnie jednak ZK OZZL popiera taki projekt ustawy jako całość i uważa, że ustawa powinna wejść w życie w przedstawionym kształcie – dodaje przewodniczący OZZL. – Odrzucenie ustawy lub najważniejszych jej elementów przez rząd będzie oznaczało złamanie porozumienia zawartego między ministrem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL, czego konsekwencją może być kolejna eskalacja protestów lekarskich 

Przypomnijmy, że projekt spełnia liczne postulaty, takie jak: określenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego lekarzy zgodnych z postulatami OZZL, wprowadzenie urlopów szkoleniowych dla lekarzy, zakaz uzupełniania normy czasu pracy lekarza pełniącego dyżury godzinami dyżurowymi w przypadku, gdy skorzystanie przez lekarza z przysługującego mu odpoczynku po dyżurze spowoduje niewykonanie przez niego miesięcznej normy czasu pracy, uchylenie przepisu nakładającego na lekarza obowiązek określania przez niego na recepcie odpłatności za leki refundowane. Przewiduje też zmiany organizacji szkolenia specjalizacyjnego, stażu podyplomowego oraz LEK i LDEP.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować