Szkolenia specjalizacyjne zorganizują samorządy lekarskie?

15 kwietnia 2019

Nowe propozycje zmian w systemie kształcenia podyplomowego.

Kolejne zmiany w kształceniu i prawie pracy zaproponował zespół działający przy Ministerstwie Zdrowia, któremu przewodniczy dr Jarosław Biliński. Jeśli resort przyjmie je w całości, wiele się zmieni. Projekt został przesłany Naczelnej Radzie Lekarskiej, która zaapelowała do ministra zdrowia o uruchomienie jak najszybszej ścieżki legislacyjnej.

Najważniejsze zmiany, na których zależy lekarzom, to m.in. podział stażu podyplomowego na moduł stały i personalizowany, możliwość przystąpienia do LEK/LDEK po 11. semestrze studiów na kierunku lekarskim i po 9. semestrze studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Stażysta będzie mógł wybrać placówki (od jednej do trzech), gdzie chce się szkolić, zaś do PES będzie można przystąpić już na ostatnim roku specjalizacji, a egzamin testowy zostanie oparty na ogólnodostępnej bazie pytań.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma też wprowadzić ogólnopolski system umożliwiający nabór na dowolną liczbę specjalizacji, bazujący na liście rankingowej, możliwość specjalizowania się w trybie rezydentury dla specjalistów, którzy zdobyli specjalizację w innym trybie oraz możliwość odbycia drugiej rezydentury, z zastrzeżeniem, że musiałaby to być specjalizacja w dziedzinie priorytetowej.

Nowelizacja wprowadzi też podział specjalizacji na: szczegółowe (podspecjalizacje) oraz umiejętności lekarskie, a także zakaz dopełniania podstawowego czasu pracy godzinami dyżurowymi, co znaczy, że skończy się tzw. odbijanie za zejścia – czas specjalizacji nie będzie wydłużany za zejścia po dyżurze. Ważne jest także to, że zniknie wolontariat jako forma specjalizacji.

Uregulowano również kwestie płacowe. Dokument wprowadza siatkę płac (średnia krajowa dla stażysty, dwie średnie krajowe dla lekarza bez specjalizacji, 2,5 średniej krajowej dla lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji, trzy średnie krajowe dla specjalisty, od 2 do 2,75 średniej krajowej dla rezydenta w zależności od specjalizacji, w której odbywa szkolenie).

Propozycje popierają samorządy lekarskie. W ocenie ORL w Szczecinie, stanowią one gruntowną reformę kształcenia podyplomowego i są zgodne z wyrażanymi od wielu lat oczekiwaniami środowiska lekarskiego. Z poparciem spotkało się też zwiększenie roli kierowników specjalizacji oraz wprowadzenie dla nich wynagrodzenia, przekazanie kompetencji w zakresie organizowania i prowadzenia stażu podyplomowego i szkolenia specjalizacyjnego okręgowym izbom lekarskim. Samorząd lekarski w Szczecinie wyraził również gotowość do przejęcia zadań w zakresie organizacji odbywania staży podyplomowych oraz całego procesu szkolenia specjalizacyjnego dotychczas realizowanych przez marszałka województwa i wojewodę. Okręgowa rada lekarska zastrzegła jednak, że będzie to wymagało uzgodnienia warunków organizacyjnych i finansowych.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować