Czy izby lekarskie będą mogły kopiować dokumenty tożsamości?

12 lipca 2019

Opinia prawna OIL w Gdańsku.

12 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych. W myśl nowych przepisów kopiowanie dokumentów tożsamości będzie dopuszczalne wyłącznie do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany. Okazuje się, że rodzi to konkretne problemy także dla samorządu lekarskiego. Opinię prawną w tej sprawie wydał adw. Damian Konieczny z biura prawnego OIL w Gdańsku. 

Według tej opinii, po dniu 12 lipca br. konieczne będzie istnienie konkretnego przepisu prawa, uprawniającego Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku do kopiowania dokumentów tożsamości i pozostawiania ich w dyspozycji izby dla celów urzędowych. Zdaniem mecenasa, w wypadku potrzeby wykonywania kopii dokumentów tożsamości przez określony dział OIL niezbędne będzie uzyskanie uprzedniej opinii ze strony inspektora ochrony danych osobowych.

W opinii podkreślono, że w zakresie Komisji ds. Rejestracji Lekarzy podstawą prawną do kopiowania dokumentów nie może być regulamin szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty […], stanowiący załącznik do uchwały Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 roku. Przewiduje on załączanie kopii dowodów osobistych do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu. „Akt ten nie stanowi bowiem źródła prawa powszechnie obowiązującego, do którego odnosi się ustawa o dokumentach publicznych” – napisał adw. Damian Konieczny


AG

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować