Przychodnia punktem informacji o 500+?

ZUS przerzuca na lekarzy obowiązek informacji

ZUS odsyła osoby starające się o świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej po stosowne zaświadczenia. Ale odsyłając, nie weryfikuje wstępnie, czy takie świadczenie im przysługuje.

Lekarze tym samym zostali sprowadzeni do roli informatorów, którzy tłumaczą m.in., komu taki zasiłek przysługuje. Powoduje to sztuczny tłok w kolejce do lekarza. Przeciwko tej sytuacji wystąpiła Bożena Janicka, szefowa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, która w liście do prezes ZUS nagłośniła sprawę. 

– W związku ze zgłaszaniem się do lekarzy POZ pacjentów żądających wydania zaświadczeń lekarskich, wnoszę o dokonywanie przez ZUS weryfikacji posiadanych przez ten organ dokumentów stwierdzających stan zdrowia pacjentów. Przed skierowaniem pacjentów do lekarzy w celu pozyskania nowych świadczeń lekarskich konieczna jest uprzednia weryfikacja posiadanych przez ZUS dokumentów. Wnoszę o każdorazowe informowanie wnioskodawców o kryteriach finansowych przyznawania świadczeń. Jednoznaczna informacja spowoduje, że część pacjentów zrezygnuje z ubiegania się o przyznanie tych świadczeń, bo przekracza kryterium dochodowe – napisała Bożena Janicka.

Z odpowiedzi, którą otrzymała wynika, że ZUS nie widzi w tym problemu i stoi na stanowisku, że wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym informacyjnych.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska poinformowała, że od 2 września wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu, na salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz w centrum obsługi telefonicznej, gdzie została uruchomiona linia tematyczna dla obsługi świadczeń uzupełniających. Podkreśliła też, że świadczenie uzupełniające 500+ to ważne wsparcie dla tej grupy osób i jako wykonawca ustawy ZUS podejmuje wszelkie starania, aby żadne czynniki nie zachwiały możliwością realizacji uprawnień do tego świadczenia. Oznacza to, że lekarze rodzinni mają przyjąć wszystkie osoby zainteresowane nabyciem świadczeń.

Przypomnijmy, że 500+ dla niepełnosprawnych jest wypłacane od 1 października i jest dostępne dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aż 600 tys. beneficjentów świadczenia będzie potrzebowało potwierdzenia takiego orzeczenia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować